Koncernbalansräkning

En koncernbalansräkning är en balansräkning som ska upprättas av koncerner för varje räkenskapsår.

Koncernbalansräkningen upprättas med hjälp av förvärvs-, poolnings- eller kapitalandelsmetoden, dvs man slår ihop moder- och dotterbolagens balansräkningar varefter man eliminerar vissa poster.

De elimineringar som ska göras vid upprättandet av en koncernbalansräkning kan sammanfattas i följande punkter:

Obeskattade reserver delas upp i uppskjuten skatt och eget kapital.

Aktier i dotterbolag elimineras mot eget kapital i dotterbolaget med hänsyn till de fastställda koncernmässiga värdena för tillgångar och skulder samt avskrivning på goodwill.

• Erhållen aktieutdelning från dotterbolag omförs för att undvika dubbelberäkning av den del av dotterbolagets årsvinst som motsvarar utdelningsbeloppet.

• Interna fordringar och skulder som dotter- och moderbolag har på varandra elimineras mot varandra.

• Minoritetens andel av dotterbolagets eget kapital redovisas i en särskild post.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.