Koncernbalansräkning

En koncernbalansräkning är en balansräkning som ska upprättas av koncerner för varje räkenskapsår.

Koncernbalansräkningen upprättas med hjälp av förvärvs-, poolnings- eller kapitalandelsmetoden, dvs man slår ihop moder- och dotterbolagens balansräkningar varefter man eliminerar vissa poster.

De elimineringar som ska göras vid upprättandet av en koncernbalansräkning kan sammanfattas i följande punkter:

Obeskattade reserver delas upp i uppskjuten skatt och eget kapital.

Aktier i dotterbolag elimineras mot eget kapital i dotterbolaget med hänsyn till de fastställda koncernmässiga värdena för tillgångar och skulder samt avskrivning på goodwill.

• Erhållen aktieutdelning från dotterbolag omförs för att undvika dubbelberäkning av den del av dotterbolagets årsvinst som motsvarar utdelningsbeloppet.

• Interna fordringar och skulder som dotter- och moderbolag har på varandra elimineras mot varandra.

• Minoritetens andel av dotterbolagets eget kapital redovisas i en särskild post.

Bokföring – Guider, tips & råd om att bokföra - Ordförklaring för koncernbalansräkning - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.