Nya K2-regler för alla företagsformer

Newsroom - Nya K2-regler för alla företagsformer - ctl00_cph1_approvedImg

Bokföringsnämnden har beslutat om nya K2-regler för årsredovisning, som omfattar samtliga företagsformer. Detta regelverk ersätter de nuvarande K2-regelverken för mindre aktiebolag och mindre ekonomiska föreningar.

De viktigaste nyheterna i K2
  • Gäller samtliga företagsformer
  • Möjlighet att bifoga kassaflödesanalys
  • Valfritt att räkna med indirekta tillverkningskostnader i anskaffningsvärdet för egentillverkade varor
  • För utgifter för anpassning av lokaler för verksamheten ska samma metod användas i redovisningen och beskattningen
Frivillig kassaflödesanalys

Det nya regelverket utgår från de tidigare K2-regelverken men har uppdaterats med förändringar som har gjorts i årsredovis­ningslagen (minskade krav på tilläggsupplysningar, mm) samt kompletterats med bestämmelser om rättelser av fel och bestämmelser en frivillig kassaflödesanalys.

Möjlighet att bifoga en kassaflödesanalys är något som har varit efterlängtat av framförallt bostadsrättsföreningar. Kassaflödesanalysen upprättas utifrån den indirekta metoden och bygger på motsvarande regler i K3.

Indirekta tillverkningskostnader

BFN har även passat på att göra några direkta regeländringar som inte har sin grund i ändringarna i årsredovisningslagen. Exempelvis blir det valfritt att räkna med indirekta tillverkningskostnader i anskaffningsvärdet för egentillverkade varor och vid värdering av tjänste- och entreprenaduppdrag till fast pris enligt alternativregeln. Något som tidigare var helt förbjudet i K2. Denna möjlighet gör regelverket betydligt mer ­tillämpbart för tillverkande företag och entreprenadföretag.

Anpassningar av lokaler för verksamheten

När det gäller anpassningar av lokaler för verksamheten är det vid beskattningen möjligt att dra av utgifter som egentligen räknas som ombyggnad (utvidgat reparationsbegrepp), t ex flyttning av innerväggar och upptagning av fönster. Enligt K2-reglerna har det tidigare varit möjligt att aktivera sådana utgifter även om utgifterna har dragits av direkt vid beskattningen.
Denna möjlighet har man nu tagit bort. Samma metod ska användas i redovisningen som vid beskattningen enligt det nya regelverket. Detta trots att det inte finns någon koppling mellan redovisningen och beskattningen enligt inkomstskattelagen i detta fall.

Räkenskapsår som inleds 2016 eller 2017

De nya reglerna ska tillämpas av mindre privata aktiebolag och mindre ekonomiska föreningar från och med de räkenskapsår som inleds 1 januari 2016 eller senare. Övriga företagsformer (mindre företag) får en tid att anpassa sig till de nya reglerna och ska tillämpa regelverket från och med de räkenskapsår som ­inleds 1 januari 2017 eller senare. Det gäller naturligtvis såvida företaget inte väljer att upprätta en årsredovisning enligt huvudregelverket K3.

Några skillnader mellan nya och gamla reglerna:

Tidigare                                                                         Nu

Eget kapital i not                                                           Eget kapital i förvaltningsberättelsen


Poster inom linjen (Ställda säkerheter o                       Tas upp som noter – Ställda säkerh. Ansvarsförbindelser), sist i BR                                       resp Eventualförpliktelser (isf Ansv.förb)


Väsentliga händelser efter RÅ:s slut                             Väsentliga händelser efter RÅ:s slut i förvaltningsberättelsen                                                som not (= ny not)


I anskaffningsvärdet för egentillverkat                           FÅR ta med indirekta kostnader

lager fick man INTE ta med indirekta kostnader


Noten till personalkostnaderna – medelantal                BARA medelantal anställda som krav

anställda uppdelat på kvinnor o män, lönekostnader    (inte ens uppdelat kvinnor/män)

 

Antal aktier fördelade på aktieslag i BR                         Kravet slopat, inte ens not

(vid Aktiekapital)

Jämförelsesiffror till noterna                                          Behöver inga jämförelsesiffror till noterna

 

Om man är dotterbolag – info i förvaltnings-                 Not om modern i den minsta koncern man

berättelsen om modern                                                 ingår i som ska göra koncernredovisning

 

                                                                                     Ny not om skuld, tillgång eller avsättning är

                                                                                     uppdelad i flera poster (typ kort- resp

                                                                                     långfristig skuld)

 

                                                                                     Finns ett eget kapitel i K2 om man frivilligt

                                                                                     vill ha med en kassaflödesanalys


Få de viktigaste nyheterna kostnadsfritt!

BL Nyhetsbrev kommer en gång i månaden och sammanfattar de viktigaste nyheterna inom skatte-, redovisnings-, juridik- och personalområdet. Anmäl dig och få kostnadsfritt de senaste nyheterna.

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter »