Juridik / Testamente

Testamente – behövs det?

– fakta och tips för dig som funderar på att skriva testamente
Faktagranskad artikel

När behövs ett testamente? Vilka formkrav finns för ett testamente? Kan det registreras? Hur ska ett testamente förvaras och hur gör man ändringar i det? Här får du en genomgång. 

Publicerad: 2022-03-21

Ett testamente är ett förordnande om hur egendomen efter en avliden person ska fördelas. Om du inte gör något testamente träder den så kallade legala arvsordningen in. Då fördelas kvarlåtenskapen (tillgångarna) mellan de efterlevande släktingarna enligt reglerna i ärvdabalken.

Vem bör upprätta ett testamente?

Vanliga situationer då man brukar vilja ha ett testamente är om du

  • har barn, både med din nuvarande partner (samkullbarn) och med någon annan (särkullbarn)
  • önskar att vissa saker ska tillfalla bestämda personer (legatarier) som inte är dina arvingar
  • vill att din egendom ska fördelas på ett visst sätt mellan arvingarna och/eller andra
  • vill att ett eller flera av dina barn enbart ska ha sin laglott eller önskar att någon ska bli arvlös 
  • vill gynna någon organisation som ligger dig varmt om hjärtat vill att någon ska få avkastningen av en viss tillgång, medan äganderätten går till någon annan
  • vill styra hur din förmögenhet används efter din död – normalt genom att upprätta en stiftelse 
  • vill att en viss egendom ska vara enskild egendom
  • vill att barnen ska få tillträde till egendomen först vid en viss ålder
  • vill att gemensamma barn (samkullbarn) ska få ut sitt arv redan vid den först avlidne förälderns död
  • vill att arvet ska förknippas med andra villkor.
Särkullbarn

Ett vanligt skäl till att man vill upprätta ett testamente är att det finns så kallade särkullbarn, det vill säga barn från ett tidigare förhållande. Den som inte har kontakt med sitt särkullbarn vill många gånger att de gemensamma barnen (samkullbarnen) eller den nuvarande maken eller sambon (eller någon annan) ska få arvet istället.

Det kan också vara tvärtom, att man som någon sorts kompensation för den dåliga kontakten med särkullbarnet vill att detta ska ha så mycket som möjligt av kvar låtenskapen.

Naturligt för sambor

För många sambor är det naturligt – för att inte säga nödvändigt – att upprätta ett testamente. Sambor har nämligen inte rätt till arv efter varandra enligt ärvdabalken. Om paret har gemensamma barn är det kanske mindre allvarligt, eftersom barnen frivilligt kan gå med på att vänta tills den efterlevande föräldern avlider innan de kräver ut arvet.

Även i dessa fall är det dock bra om samborna har löst efter levandeproblematiken genom testamente. Eftersom man sällan vet på förhand vem av parterna som kommer att avlida först är det lämpligt för de flesta sambor att upprätta ett inbördes testamente. Då skyddas båda mot att stå utan hus och hem vid den andres död.

Formkrav för testamente

Den som upprättar ett testamente kallas testator. De som får något genom testamentet kallas testamentstagare.

Ett testamente måste upprättas skriftligt för att vara giltigt.

Kravet på skriftlig form är absolut – även om man kan bevisa att den avlidne velat fördela kvarlåtenskapen bland de efterlevande på något annat sätt än vad som föreskrivs i ärvdabalken så är "testamentet" ogiltigt om det inte uppfyller formkraven. Undantag är så kallade nödtestamenten.

Testamentet ska avslutas med en vittnesmening och en underskrift, och ska bevittnas av två personer. Vittnena får inte vara underåriga eller anhöriga till testatorn eller ha ett eget intresse av vad som står i testamentet. Vittnena ska informeras om att det är ett testamente de bevittnar, men de behöver inte få reda på innehållet. Båda vittnena måste vara närvarande samtidigt när testator undertecknar testamentet.

Exempel på vittnesmening:

Vi som kallats för att bevittna detta testamente intygar följande:

– Att vi känner testator

– Att testator i dag har förklarat för oss att detta är dennes testamente.

– Att testator har undertecknat testamentet och att detta har gjorts frivilligt.

– Att vi är samtidigt närvarande vid bevittnandet.

– Att testator är vid sina sinnens fulla bruk.

 

X-stad 

_______________________              ______________________

Karin Svensson, xxxxxx-xxxx             Ulf Svensson, xxxxxx-xxxx


I Stora Mallpaketet ingår en lättanvänd mall för dig som behöver upprätta ett testamente.

Arkivering 

Var ska testamentet förvaras?

Det är viktigt att originaltestamentet inte hamnar i orätta händer och förstörs efter dödsfallet. Därför är det viktigt att du förvarar testa­mentet så att du kan vara säker på att den som först hittar ­testamentet är en pålitlig person. Även om du upprättar testamentet själv, kan du anlita en advokat eller någon annan jurist eller en redovisningskonsult för att arkivera testamentet.

Berätta för dina anhör­iga var du förvarar ditt testamente så att det inte finns någon risk att testamentet glöms bort. Lägg det gärna i ett kuvert med påskriften ”Testamente efter NN”.

Du bör inte förvara det enda exemplaret av originaltestamentet hemma i bostaden. Du har ju då ingen kontroll över vem som kommer att hitta testamentet efter din död. Ett alternativ kan vara att förvara testamentet i bankfack. Enligt bankens regler ska en bank­anställd vara närvarande när bankfacket efter en avliden öppnas. Berätta för dina anhöriga att du har ett bankfack och i vilket bankkontor det finns.

Den som hittar ett testamente efter en avliden bör inte ta hand om testamentet ensam, utan bör tillkalla lämpliga vittnen. Detta för att inte riskera beskyllningar för att ha gjort förändringar i testamentet.

Det är vanligare med misstankar om att testamentet har förstörts (”försvunnit”) än misstankar om att det har ändrats.

Ha ordning på kopiorna

En eller flera kopior kan du ha i bostaden eller på företaget. Se dock till att du har ordning på kopiorna, så att du byter ut samt­liga varje gång du ändrar originaltestamentet. Det är inte så roligt för de efterlevande om de via gamla kopior kan följa hur din yttersta vilja har förändrats över tiden. 

Om du skriver testamentet på datorn ska du av samma skäl radera datafilerna sedan du gjort lämpligt antal utskrifter.

Originalet gäller

Observera att det bara är det underskrivna och bevittnade originaltestamentet som gäller. Kopiorna eller datafilerna har ingen som helst rätts­verkan. Om du vill, kan du upprätta flera likadana original med egenhändig underskrift och bevittning. Detta kan vara bra om du är orolig för att testamentet försvinner, inte hittas eller förstörs. Samtliga original ska ha samma datering.

Ingen registrering

Ett testamente ska inte registreras. Däremot är det som sagt viktigt att originalet av testamentet bevaras på ett betryggande sätt.

Det föreslås då och då att man borde inrätta ett särskilt testamentsregister, efter samma modell som donationsregistret. Det förekommer nämligen att det dyker upp falska testamenten, och det är normalt ingen myndighet som granskar äktheten i ett testamente.

Det finns dock en privat tjänst, www.testamentsbanken.se. Dit kan du skicka ditt testamente för förvaring. De registrerar vilka testamenten de fått in, och kan se till att göra en kopia av testamentet när de fått kännedom om dödsfallet, för att förhindra att originalet förvanskas när det skickas till någon av dödsbodelägarna.
Testamentsbanken ser aldrig testamentet, eftersom du lägger det i ett speciellt förseglat kuvert.

Läs mer om testamente

I vår lättfattliga bok Testamentshandboken beskrivs steg för steg hur du upprättar ett testamente.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!