Juridik / Äktenskapsförord

Äktenskapsförord – gratis vägledning

Faktagranskad artikel

Det pratas mycket om äktenskapsförord, men hur fungerar äktenskapsförord och varför ska man upprätta ett? Här är allt du behöver veta. 

Publicerad: 2023-12-21
Varför upprätta äktenskapsförord?

De flesta makar har inte äktenskapsförord, och de som funderar på att upprätta ett sådant bör först noga göra klart för sig vad de vill uppnå med äktenskapsförordet innan de skrider till verket. Många vill uppnå något av följande med sina äktenskapsförord:

  • En av de blivande makarna har en förmögenhet och vill undanröja misstanken om att den andra gifter sig för pengarna.
  • Makarna vill förhindra någon utomstående, t ex ena makens fordringsägare, att komma åt en av makarnas tillgångar.
  • Någon av makarna har särkullbarn och makarna vill påverka storleken på särkullbarnets arv.
  • En av makarna vill av praktiska eller sentimentala skäl säkerställa att inte bli av med någon viss egendom i samband med bodelning. Det kan också vara en förälder till någon av makarna som har detta önskemål.

Det kan också finnas andra skäl, men dessa är vanligast.

Ena maken förmögen

Ett äktenskapsförord kan användas för att undanröja misstankar om att den andre blivande maken inte gifter sig av kärlek, utan har ekonomiska motiv för att ingå äktenskap. Ett äktenskapsförord där man bestämmer att den förmögne blivande makens tillgångar – eller båda de blivande makarnas tillgångar – görs till enskild egendom kan vara en lösning. Förordet kan upprättas och registreras redan före bröllopet och gäller då från makarnas första dag som gifta.

Giftorättstrappan

Även om ena maken är mer förmögen är det kanske inte nödvändigt att upprätta ett äktenskapsförord, eftersom det finns regler i äktenskapsbalken som innebär att den fattigare maken ändå inte får ut hälften av giftorättsgodset om äktenskapet varar kortare tid än fem år.

Den så kallade giftorättstrappan innebär att bodelningen kan jämkas, så att bodelningen endast omfattar 20% av giftorättsgodset multiplicerat med antalet år makarna varit gifta. Efter fem års äktenskap kanske det är acceptabelt för den förmögne maken att allt giftorättsgods ingår i bodelningen.

Återvinning genom äktenskapsförord

Genom att upprätta ett äktenskapsförord och genomföra en bodelning kan makarna föra över tillgångar från en skuldsatt make till den andra maken. På så sätt kan man undvika att borgenärer beslagtar tillgångar för att få betalt för en skuld.

Det stora problemet för makar som vill hindra borgenärer att komma åt ena makens egendom är de så kallade återvinningsreglerna. Dessa innebär att borgenärerna kan komma åt den skuldsatte makens egendom även om tillgångarna bodelats över till den skuldfria maken. Men om makarna upprättar äktenskapsförordet och genomför bodelningen innan den ena maken har hunnit skuldsätta sig kommer borgenärerna inte åt tillgångarna. Det kan därför vara en god idé att göra detta redan innan en make t ex startar företag eller ger sig in i någon annan ekonomiskt riskfylld verksamhet.

Ett bättre alternativ till bodelning under bestående äktenskap är många gångar att ge bort egendom genom gåva, vilket också är skattefritt men betydligt enklare.

Betydelse för efterlevande make och särkullbarn

När en make avlider får efterlevande make normalt makarnas all egendom genom bodelning och/eller arv. Det har ingen betydelse om egendomen är enskild egendom eller giftorättsgods. Däremot så påverkar detta storleken på andelarna av det som efterlevande make får genom bodelning och genom arv.

Exempel: 
Makarna Göran och Lisa har inte upprättat något äktenskapsförord, utan all egendom är giftorättsgods. Makarna har ett gemensamt barn, Stig. När Göran avlider är hans egendom 400 000 kr och Lisas egendom 200 000 kr. Lisa får 300 000 kr i bodelningen. Resterande 300 000 kr ärver hon med fri förfoganderätt.

Hade Göran och Lisa i ett äktenskapsförord avtalat om att all egendom skulle vara enskild egendom, skulle Lisa fått behålla sina 200 000 kr och fått ärva 400 000 med fri förfoganderätt.

Storleken på det hon ärver med fri förfoganderätt har bland annat betydelse för storleken på Stigs efterarv efter Göran och för hur mycket av sina tillgångar hon kan testamentera bort.

Om viss egendom är giftorättsgods eller enskild egendom har framförallt betydelse om det finns särkullbarn. Särkullbarnens arvsrätt går före den efterlevande makens arvsrätt. Detta innebär att särkullbarnet har rätt att få ut sitt arv redan när hans eller hennes förälder avlider. Följande exempel illustrerar detta: 

Pelle och Lisa är gifta och har skrivit ett äktenskapsförord där de bestämt att all egendom ska vara makarnas enskilda egendom. Pelle har ett särkullbarn, dvs ett barn från tidigare äktenskap. Pelle avlider och har då tillgångar värda 200 000 kr. Lisas tillgångar vid dödsfallet är 100 000 kr. Eftersom ingen bodelning ska göras ärver särkullbarnet kvarlåtenskapen på 200 000 kr.

Hade makarnas egendom varit giftorättsgods skulle en bodelning gjorts. Hälften av giftorättsgodset (150 000 kr) skulle den efterlevande maken ha fått i bodelning. Kvarlåtenskapen på 150 000 kr skulle särkullbarnet fått ärva. Skillnaden här blir alltså att särkullbarnets arv minskar medan efterlevande make får ut mer egendom på grund av bodelningen.

Viss viktig egendom

Många upprättar äktenskapsförord enbart för att se till att någon viss tillgång inte kommer att övergå till den andre maken vid en eventuell bodelning. Det kan vara tillgångar som har ett högt affektionsvärde för ägarmaken, t ex arvegods eller släktgårdar. Makarna kan då välja att enbart göra just den tillgången till enskild egendom, men de kan också bestämma att även göra vissa andra tillgångar – eller allt makarna äger – till enskild egendom.

Observera dock att maken ärver tillgången trots att den är enskild egendom. Detta gäller dock inte om ägarmaken testamenterat bort egendomen eller om det finns särkullbarn.

Bodelningsreglerna innebär att det endast är den make med mest nettogiftorättsgods som måste dela med sig till den andre. Maken får dessutom själv bestämma vilka tillgångar den andre ska få, eller lösa ut maken med pengar. Det finns därför ingen anledning att upprätta ett äktenskapsförord för att göra egendom med ett högt affektionsvärde men med ett lågt marknadsvärde till enskild egendom. Vid en bodelning räknas tillgångens ekonomiska värde med i andelsberäkningen, men ägarmaken behöver inte lämna ifrån sig tillgången.

Då en av makarna driver företag kan det vara nödvändigt att göra ett äktenskapsförord för att skapa arbetsro för alla som är inblandade i företaget. De övriga delägarna och de anställda behöver då inte oroa sig för att en företagsledares make kan tvinga sig in i företaget. Det är inte heller ovanligt att den som ska gifta sig är skyldig enligt villkor i ett aktieägaravtal att göra aktierna i bolaget till enskild egendom genom äktenskapsförord.

I Stora Mallpaketet ingår en lättanvänd mall för dig som behöver upprätta ett äktenskapsförord.

Vad innebär ett äktenskapsförord?

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar eller blivande makar där de bestämmer att egendom som tillhör eller tillfaller en make ska vara makens enskilda egendom. 

Enskild egendom och ­giftorättsgods

Makar kan bestämma att egendom som normalt är giftorättsgods ska vara den ena makens enskilda egendom. Det görs antingen före eller under äktenskapet genom att makarna upprättar ett äktenskapsförord som man skickar till Skatteverket.

Enskild egendom innebär att den andre maken inte har giftorätt i egendomen. Äktenskapsförordet påverkar däremot inte vem som äger den egendom som omfattas av äktenskapsförordet. Ett äktenskapsförord kan även vara omvänt, dvs förordna att enskild egendom ska förvandlas till giftorättsgods.

Makens arvsrätt påverkas inte av om viss egendom görs till enskild egendom (med undantag för om det finns särkullbarn då dessa ärver all enskild egendom). Vill man inte att efterlevande maken ska ärva den enskilda egendomen måste maken upprätta ett testamente.

Exempel:
Makarna Johan och Anna har ett äktenskapsförord där det står att Annas släktgård ska vara enskild egendom. Makarna har ett gemensamt barn. Avlider Anna kommer Johan att ärva släktgården med fri förfoganderätt. Han kan sälja gården eller ha kvar den tills han själv avlider. Då ärver barnet gården. Vill Anna att barnet ska ärva släktgården efter henne måste hon skriva ett testamente på detta.

All eller viss egendom

Makarna kan komma överens om att all eller viss egendom som makarna äger ska vara enskild egendom. Äktenskapsförordet kan gälla egendom som redan tillhör en make, ­eller egendom som senare kommer att tillfalla honom eller henne.

Formella krav på äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord måste uppfylla vissa formella krav för att vara giltigt. Förordet måste bland annat vara skriftligt och registreras hos Skatteverket. Däremot finns inte något krav på att äktenskapsförordet ska vara bevittnat.

Förutom de rent formella kraven ställs också krav på äktenskapsförordets innehåll. Läs mer om detta längre fram i avsnittet Äktenskapsförordets innehåll.

Undertecknat av båda

Båda makarna måste underteckna äktenskapsförordet, annars är det inte bindande för någon av makarna. Detsamma gäller om det finns någon annan formell brist i äktenskapsförordet.

Det finns dock inte något krav på att makarna ska lämna in äktenskapsförordet gemensamt. Ett förord som båda makarna har undertecknat gäller även om det endast är en av dem som lämnar in det till Skatteverket.

Makarnas namn, personnummer och hemvist bör framgå av förordet. Är en make underårig (under 18 år) krävs förmyndarens samtycke. Om förordet avser egendom som omfattas av förvaltarskap krävs förvaltarens medgivande.

Äktenskapsförord

Undertecknade makar Maria och Sven Kling avtalar genom detta äktenskapsförord att all den egendom, som var och en av oss idag äger och i framtiden kommer att förvärva ska vara giftorättsgods.

Genom detta äktenskapsförord upphävs bestämmelserna om enskild egendom i vårt tidigare äktenskapsförord den 2013-12-20.

Näsviken 2024-01-23
____________________ ____________________
Sven Kling                        Maria Kling

Datering obligatorisk

Från och med den 1 juni 2019 gäller att ett äktenskapsförord måste vara daterat.

Tid för registrering

Ett äktenskapsförord gäller från den dag det lämnas in till Skatteverket för registrering. Förordet ska därmed gälla vid en bodelning mellan makarna. Därför måste det vara inlämnat senast vid den kritiska tidpunkten för bodelningen. Vilken dag som är kritisk tidpunkt styrs av vilken slags bodelning som ska göras mellan makarna. 
Det är:

  • Dagen för dödsfallet (vid bodelning med anledning av ena makens död).
  • Den dag skilsmässoansökan lämnades in (då makarna bodelar efter en skilsmässa).
Skatteverket registrerar

Ett äktenskapsförord lämnas in till Skatteverket för registrering. Skatteverket kontrollerar inte att äktenskapsförordet är juridiskt korrekt, man granskar bara att det är formellt riktigt.

Ett äktenskapsförord börjar inte gälla förrän det har lämnats in till Skatteverket. I vissa fall finns det någon brist i förordet, så att makarna måste lämna in kompletteringar. När makarna har lämnat in sin komplettering anses förordet gälla redan från den dag det bristfälliga förordet lämnades in. Om makarna inte kompletterar förordet gäller det inte alls.

Äktenskapsförord som upprättas före giftermålet och lämnas in inom en månad från giftermålet gäller dock redan från äktenskapets ingående. Äktenskapsförordet gäller till dess det upphävs eller ändras genom att ett nytt äktenskapsförord lämnas in till Skatteverket.

Lämnas ett äktenskapsförord in innan ett par har gift sig så registrerar Skatte­verket äktenskapsförordet men det blir inte juridiskt giltigt förrän det i folkbokföringen har inkommit uppgifter om att en vigsel har skett mellan personerna.

Det kostar 275 kr att registrera ett äktenskapsförord.

Ändring eller hävning av förord

Makarna kan bestämma i ett nytt äktenskapsförord att den egendom som de tidigare har gjort till enskild genom ett äktenskapsförord ska vara giftorättsgods igen. Det nya förordet måste uppfylla alla formkrav som gäller för äktenskapsförord.

Äktenskapsförordets innehåll

Makarna bestämmer

I princip kan makarna fritt bestämma vad äktenskapsförordet ska omfatta. Makarna får själva välja om båda två eller endast en av dem ska ha enskild egendom. En föreskrift att egendom ska vara enskild kan gälla

  • all egendom som en make äger
  • viss bestämd egendom
  • egendom som en make ärvt eller ägt före äktenskapet.

Det finns dock vissa begränsningar i rätten att fritt bestämma innehållet i ett äktenskapsförord. Makarna kan t ex inte skriva att egendom som tillhör den ena maken ska vara den andres enskilda egendom. Däremot kan makarna i ett äktenskapsförord bestämma vilket lands lag som ska gälla för deras förmögenhetsförhållanden.

Villkorslöst och utan tidsbegränsning

Makarna får inte ställa upp villkor för i vilka situationer förordet ska vara giltigt. Därför kan man inte skriva att äktenskapsförordet endast gäller vid skilsmässa eller om makarna får gemensamma barn i äktenskapet. Det går inte heller att lägga in omförhandlingsklausuler eller tidsbegränsningar för hur länge förordet ska gälla.

Det finns dock inget som hindrar att en make ställer krav, exempelvis kontant betalning, för att denne ska gå med på att underteckna förordet.

Delvis enskild egendom

Makarna kan komma överens om att en viss andel av någon utpekad egendom som tillhör den ena maken ska vara den makens enskilda egendom och resterande del giftorättsgods.

Exempel:
Anna ärvde sitt föräldrahem när föräldrarna dog. Huset var dock så litet att hon och hennes make Sven blev tvungna att köpa en ny villa. Anna använde pengarna från försäljningen av föräldrahemmet till att betala för det nya huset. Pengarna räckte till 40% av köpeskillingen. Resterande del finansierades genom att makarna tog gemensamma lån.

Genom en föreskrift i äktenskapsförord kan makarna avtala att 40% av hemmet ska vara Annas enskilda egendom. De kan också skriva att endast så stor del av fastighetens värde som svarar mot Annas kontantinsats ska vara hennes enskilda egendom.

Andelar av allt giftorättsgods

Det är däremot tveksamt om makarna kan avtala att en viss andel av allt giftorättsgods ska vara endera makens enskilda egendom. Det är alltså när man inte av äktenskapsförordet kan se exakt vilka tillgångar förordnandet gäller. Ett sådant förordnande innebär ju att det blir omöjligt att tillämpa bestämmelserna om avkastning och surrogat av enskild egendom.

Konkret utpekad egendom

Det är viktigt att förordet inte underlättar för en make att vara illojal och snedvrida resultatet av bodelningen. Äktenskapsförordet ska inte göra det möjligt för en make att öka värdet av sin enskilda egendom utan att den andra makens vetskap. Risken är överhängande för att ett sådant förord kan leda till en jämkningstvist mellan makarna. Därför krävs att förordnandet klart pekar ut vilken egendom som ska vara ena makens enskilda.

Detta innebär att makarna får avtala om att vissa tillgångar ska vara den ägande makens enskilda egendom. Det kan t ex vara ett bestämt antal aktier av ett visst aktieslag i ett börsbolag. Det går däremot inte att få ett äktenskapsförord registrerat där makarna har bestämt att ett visst slags tillgångar ska vara enskild egendom. Den maken kan ju då genom att köpa sådana saker själv bestämma hur stort värde hans eller hennes enskilda egendom ska ha.

För att undvika onödiga tvister om jämkning av äktenskapsförord, bör makarna därför inte avtala om t ex att alla pengar på ett visst bankkonto ska vara kontohavarens enskilda egendom. I sådana fall kan ju maken själv bestämma hur mycket av hans eller hennes tillgångar som ska hållas utanför bodelningen genom att sätta in pengar på kontot.

Äktenskapsförord

Undertecknade makar Maria och Sven Kling avtalar genom detta äktenskapsförord att all den egendom, som Maria Kling idag äger och i framtiden kommer att förvärva ska utgöra hennes enskilda egendom.

Sven Klings fastighet Dundra 1:3 ska vara hans enskilda egendom, medan hans övriga tillgångar ska vara giftorättsgods.

Avkastning från egendom som är enskild egendom ska vara enskild egendom.

Näsviken 2024-01-23
____________________ ____________________
Maria Kling                          Sven Kling

Övertaganderätt

I äktenskapsbalken finns bestämmelser om att en make inte får bestämma om (sälja, pantsätta etc) den gemensamma bostaden eller gemensamt bohag utan den andra makens samtycke. Detta gäller även om tillgången är enskild egendom enligt äktenskapsförord.

Bestämmelserna har sin grund i att den andra maken kan ha rätt att få ta över den enskilda egendomen vid en kommande bodelning. Ofta handlar det om att den av makarna som har vårdnaden om ett barn ska ha rätt att få överta den gemensamma bostaden – och då också behålla det gemensamma bohaget – trots att bostaden och bohaget är den andre makens enskilda egendom.

Makarna kan inte ändra på detta genom ett äktenskapsförord. Kravet på makens samtycke till uthyrning eller försäljning mm av en fastighet som används som gemensam bostad, samt de tillgångar som hör till bostaden (möbler, konst mm i bostaden) får alltså inte tas bort genom ett äktenskapsförord. Makarna får inte heller avtala bort övertaganderätten till dessa tillgångar genom äktenskapsförord.

Skulder

Äktenskapsförord används för att omvandla tillgångar som makarna äger till att bli giftorättsgods eller enskild egendom, eller för att upphäva tidigare förordnanden om egendom. Äktenskaps­förord kan däremot inte användas för att avtala om hur skulder ska fördelas mellan makarna. De kan inte heller i äktenskapsförordet bestämma att en skuld ska avräknas mot giftorättsgods istället för mot enskild egendom som den hör till.

Men om en skuld är kopplad till en viss sak som är enskild egendom, ska skulden vid en senare bodelning först räknas av från den ägande makens enskilda egendom. Så på ett vis är äktenskapsför­ordet också ett sätt för makarna att fördela skulder mellan sig.

I Stora Mallpaketet ingår en lättanvänd mall för dig som behöver upprätta ett äktenskapsförord.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!