Borgen

En borgensförbindelse innebär att någon annan (borgensmannen) än den som har en skuld (gäldenären), lovat att betala gäldenärens skuld till den som ska ha betalt för en fordran (borgenären), om gäldenären inte betalar den.

Gå aldrig i borgen

Som en generell princip vill vi råda dig att aldrig gå i borgen om du inte är absolut tvungen. ”Att gå i borgen är att gå i sorgen” heter det och det ligger mycket i detta ordspråk. Tyvärr finns det ganska många situationer då du inte kan följa denna föresats.

Borgen för ditt eget företag

Har du aktiebolag eller handelsbolag måste du med största sannolikhet gå i personlig borgen för företagets krediter, helt eller delvis. I en enskild näringsverksamhet behövs detta naturligtvis inte. Där är du alltid personligt betalningsansvarig för företagets samtliga skulder. Det är du även i ett handelsbolag, även om du lämnar bolaget, men bara upp till den nivå skulderna låg på när du gick ur handelsbolaget. För att gardera sig mot att eventuella nya ägare till handelsbolaget är mindre kreditvärdiga, begär därför kreditgivarna personlig borgen.

Begär borgen

Om du säljer mot faktura (eller genom avbetalning eller leasing) kan du mycket väl använda en borgensförbindelse som säkerhet, t ex när du säljer till en juridisk person, alltså ett aktiebolag, ekonomisk förening m fl, eftersom ägarna inte har något personligt betalningsansvar. Borgen är speciellt användbart när det gäller sådana varor där du inte kan använda ett återtagandeförbehåll som säkerhet. Det räcker med en mycket enkel skrivelse på t ex fakturan eller kontraktet där borgensmannen skriver under. Du kan t ex skriva så här:
”För AB Petterssons förpliktelser enligt denna faktura tecknas härigenom borgen såsom för egen skuld.”
Skriver du på en borgensförbindelse innebär det att du förbinder dig att betala ”såsom för egen skuld”, så kallad proprieborgen.

Tidigare användes flera olika typer av borgensåtaganden. Nu används som regel två varianter:

• obegränsad eller
• begränsad borgen.

Obegränsad borgen

Om du förbinder dig att betala företagets hela kredit om kreditgivaren skulle kräva det så är det en obegränsad borgensförbindelse. Det betyder att du måste betala hela den skuld företaget har vid krav tillfället. Förutom kapitalskulden är det förfallna räntor samt indrivningskostnader. En obegränsad borgen kan gälla

• en av företagets krediter
• några av företagets krediter
• företagets samtliga krediter.

Om företagets samtliga krediter ingår i ditt borgensåtagande kallas det för generell borgen och du skriver då på en generell borgensförbindelse. Ska du gå i borgen för bara någon eller några krediter kan du antingen skriva på borgensförbindelsen direkt på skuldebrevet eller på en separat borgensförbindelse.
En generell borgen är omfattande. I den går du inte bara i borgen för alla företagets krediter just då, utan även för framtida krediter. Detta måste du se upp med om det t ex kommer in en ny delägare som ökar på företagets krediter. Du kan undvika detta genom att meddela kreditgivaren att den generella borgensförbindelsen inte gäller framtida krediter.

Begränsad borgen

Du kan också begränsa ditt borgensåtagande till ett visst högsta belopp i kronor. Det här är den enda rimliga formen av borgensåtaganden vid kreditgivning till företag. I första hand ska du se till att kreditgivaren tar ut andra säkerheter, t ex en företags inteckning eller en inteckning i företagets fastighet.
Går företaget omkull kommer kreditgivaren att försöka få utdelning genom de andra säkerheterna och först därefter genom din borgensförbindelse. Se därför till att i första hand lämna t ex en företagsinteckning som säkerhet och i sista hand en personlig borgensförbindelse. Sedan är det naturligt att du visar att du verkligen tror på företagets framtid genom att våga riskera ett visst belopp genom en personlig borgen. I ett aktiebolag kanske du istället kan satsa ett högre aktiekapital och på så sätt undvika ett personligt borgensåtagande.

Men kreditgivaren måste också kunna vara med och ta en risk. Därför ska din personliga borgen vara begränsad till ett rimligt belopp. Borgen ska dels stå i proportion till skulden, dels ska du ha en möjlighet att betala tillbaka borgensbeloppet inom en rimlig tid.

Regressrätt

Om du är en av flera borgensmän brukar betalningsansvaret fördelas lika efter hur många borgensmän det är. Det kan också fördelas med olika belopp om ni har olika beloppsbegränsade borgensåtaganden. Detta är vanligt i t ex handelsbolag och kommanditbolag med många delägare samt i ekonomiska föreningar. Dessutom brukar borgensåtagandet vara solidariskt. Det innebär att kreditgivaren kan kräva vilken som helst av borgensmännen på hela beloppet. Det är naturligt att kräva den som det är lättast att få betalt av, dvs någon välbeställd borgensman. Därefter har denne regressrätt mot de andra borgensmännen. Det han har betalat utöver sin del av borgensåtagandet har han alltså rätt att kräva att få av de andra borgensmännen.

Vilka olika typer av borgen finns det?

De olika typer av borgen som finns är följande:

enkel borgen, som innebär att borgenären måste visa att gäldenären inte kommer att betala en fordran innan borgenären kan kräva betalt av borgensmannen.

proprieborgen, som innebär att borgenären kan kräva borgensmannen direkt utan att behöva bevisa att gäldenären inte kan betala sin skuld. Denna typ av borgen är vanligast.

generell borgen, som innebär att borgensmannen lovar att betala alla nuvarande och framtida skulder som gäldenären inte kan betala.

solidarisk borgen, som innebär att flera borgensmän går i borgen för samma skuld .

efterborgen, som innebär att en borgensman går i borgen för en borgensman gentemot borgenären.

underborgen, som innebär att en borgensman går i borgen för gäldenären gentemot borgensmannen.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Bjorn Lunden - Ordförklaring för borgen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.