Juridik / Enskild egendom

Enskild egendom  

– allt du behöver veta 
Faktagranskad artikel

När äktenskapet mellan två makar upplöses ska makarna dela på all egendom som är giftorättsgods. Egendom som är enskild egendom ska däremot inte ingå i bodelningen.

I denna artikel går vi igenom reglerna för hur egendom blir enskild egendom samt vad som gäller när enskild egendom byts ut mot annan egendom (surrogat) och hur avkastning från enskild egendom ska behandlas. 

Publicerad: 2023-06-30
Giftorätt och enskild egendom

Makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom. Allt som tillhör en make är dennes giftorättsgods om det inte har gjorts till enskild egendom. Indelningen gäller så länge äktenskapet varar eller till man ändrar det.

Indelningen i giftorättsgods och enskild egendom har betydelse när makarna ska bodela. I bodelningen ingår allt som är en makes giftorättsgods men däremot inte makens enskilda egendom. Under tiden äktenskapet består, saknar normalt indelningen i giftorättsgods och enskild egendom betydelse.

! Att egendom är enskild egendom ändrar inte på vem av makarna som äger den egendomen.

Giftorättsgods – giftorätt

Varje make äger sina saker, men makar har giftorätt i den andra makens egendom. Giftorätten innebär att en make har rätt till halva värdet av allt giftorättsgods som tillhör den andre när äktenskapet upplöses.

Den egendom som en make har giftorätt i kallas för giftorättsgods. Giftorättsgods kan vara både de saker som den andra maken ägde innan de gifte sig och sådant som tillkommit under äktenskapet.

Äktenskapsbalken 7 kap 1 §

Enskild egendom – inte giftorätt

En make kan ha enskild egendom. Då har den andre maken inte gifto­rätt i den egendomen. Egendom som är enskild ska alltså inte ingå i en eventuell bodelning. Är all egendom som makarna äger enskild egendom behöver ingen bodelning göras när äktenskapet upplöses.

Olika sätt att göra egendom enskild

Egendom kan bli enskild genom

  • föreskrift i ett äktenskapsförord som makarna upprättat
  • villkor i ett testamente
  • villkor av givaren i samband med en gåva från någon annan än den andre maken
  • villkor för försäkringsersättning enligt ett förmånstagarförordnande av någon annan än den andre maken.

Det finns inga andra sätt att göra en makes egendom till enskild egendom än de nu uppräknade.

Inte vid köp

En förälder som säljer sin gård till ett av barnen kan inte ställa som villkor att gården ska vara barnets enskilda egendom. Det beror på att det är fråga om köp (inte gåva) när barnet måste betala för att få överta gården. Det är dock möjligt att villkoret är giltigt om priset sätts så lågt att transaktionen kan klassas som gåva.

Villkor i samband med gåva

Observera också att villkoret att egendom som ges i gåva ska vara mottagarens enskilda måste ställas senast i samband med att gåvan överlämnas. Därefter är mottagaren av gåvan ägare till egen­domen och då kan den endast göras till enskild egendom genom att ett äktenskapsförord upprättas gemensamt av makarna och att detta registreras.

Ändring av enskild egendom

När makarna genom ett äktenskapsförord har gjort egendom till ena makens enskilda, kan de senare i ett nytt äktenskapsförord bestäm­ma att egendomen ska vara giftorättsgods igen. Ett äkten­skaps­förord kan dock inte upphäva ett krav från en givare eller testator att det som en make får ska vara hans enskilda egendom, såvida det inte finns en sådan möjlighet inskriven i gåvobrevet eller testamentet.

Hindrar inte makens arvsrätt

Makens arvsrätt påverkas inte av om viss egendom är enskild egendom. Vill man inte att den efterlevande maken ska ärva den enskilda egendomen måste man upprätta ett testamente.

Exempel:
Makarna Johan och Anna har ett äktenskapsförord där det står att Annas släktgård ska vara enskild egendom. Makarna har ett gemensamt barn. Avlider Anna kommer Johan att ärva släktgården med fri förfoganderätt. Han kan sälja gården eller ha kvar den tills han själv avlider. Då ärver barnet gården. Vill Anna att barnet ska ärva släktgården efter henne måste hon skriva ett testamente angående detta.

Saknar betydelse i förhållande till borgenärer

Det saknar betydelse i förhållande till makarnas borgenärer om viss egendom är enskild egendom eller giftorättsgods. Det viktiga är vem som äger egendomen. En makes borgenärer kan alltså inte komma åt den andra makens egendom bara för att den är giftorättsgods och maken i en eventuell bodelning skulle kunna få del av egendom.

Surrogat

Surrogat är normalt enskild egendom

När en make byter ut en tillgång mot någon annan tillgång kallas utbytesegendomen surrogat för den ursprungliga egendomen. Surrogat för enskild egendom är också enskild egendom, såvida man inte avtalar något annat i äktenskapsförordet.

Försäkringsersättning och köpeskilling

Ett surrogat för enskild egendom kan uppkomma på andra sätt än genom att egendomen byts direkt mot någon annan egendom. ­Det kan vara att maken säljer sin enskilda egendom. Ett annat fall är att egendomen förstörs och maken får ut försäkringsersättning för det som har gått sönder.

Försäkringsersättning och pengar från en försäljning av egendomen är också surrogat för den enskilda egendomen. När pengarna används till att köpa någon annan konkret tillgång blir det som har köpts surrogat för den enskilda egendomen.

Exempel:
Per har köpt en båt. Enligt ett äktenskapsförord är båten Pers enskilda egendom.

Det visar sig att båten har ett allvarligt konstruktionsfel. Säljaren låter därför Per byta in den mot en ny likadan båt. Den nya båten är ett surrogat för den första båten. Den nya båten blir automatiskt Pers enskilda egendom eftersom den ursprungliga båten var Pers enskilda egendom. Makarna behöver inte skriva något äktenskapsförord för att den nya båten ska vara enskild egendom.

Om Per istället skulle sälja båten blir köpeskillingen surrogat för båten. 
Det innebär att pengarna blir Pers enskilda egendom. Om Per lägger just dessa pengar på att köpa t ex en bostadsrätt, blir bostadsrätten Pers enskilda egendom.

Kontantinsats är enskild egendom

Det förekommer att makar betalar en kontantinsats vid fastighetsköp med medel som är enskild egendom. Frågan är då om en fastighet, eller en del av en fastighet, som delvis finansieras med lån och delvis med medel som är enskild egendom, är enskild egendom. Det finns ett antal rättsfall som tar upp denna problematik.

Tomträtt var enskild egendom

En man sålde sina aktier, som var enskild egendom, för 20 000 kr. Pengarna använde han som kontantinsats vid köp av en tomträtt. Tomten kostade totalt 139 500 kr, och mannen tog ett banklån på resterande del av köpeskillingen.

Domstolen kom fram till att kontantinsatsen var normal i proportion till lånet och ansåg att tomträtten i sin helhet var mannens enskilda egendom.
(NJA 1978 s 526)

Halva fastigheten var enskild egendom

Två makar köpte en fastighet för 250 000 kr. 50 000 kr betalades kontant av makarna. Hustrun betalade sin del (25 000 kr) av kontantinsatsen med pengar som var enskild egendom. Makarna sålde sedan fastigheten och köpte en ny fastighet. 120 000 kr betalades kontant med pengar från försäljningen av den första fastigheten. 300 000 kr finansierades genom lån.

När mannen avled uppkom det en tvist mellan hans dödsbo och hustrun om hur mycket av makarnas fastighet som var kvinnans enskilda egendom.

Högsta domstolen utgick från att hustrun ägde hälften av den första fastigheten och att den var enskild egendom enligt rättsfallet NJA 1978 s 526 ovan. Ersättningen som hustrun fick vid försäljningen av fastigheten var ­enskild egendom eftersom hennes andel i fastigheten bytts ut mot pengar. Kontantinsatsen till den andra fastigheten kom från försäljningen av den ­första fastigheten. Detta innebar att hustruns del av kontantinsatsen betalades med enskild egendom. Den totala kostnaden för hustruns del av fastig­heten var 60 000 kr i kontant insats och 150 000 kr i lån, dvs 210 000 kr. Högsta domstolen kom fram till att förhållandet mellan kontant­insatsen och lånedelen liksom i 1978 års fall, var normalt. ­Hustruns hälften­del i fastigheten var därför hennes enskilda egendom.
(NJA 1995 s 577)

För att undvika bedömningen av vad som är enskild egendom och inte kan makarna skriva ett äktenskapsförord som innebär att fastig­heten eller en del av den inte ska ingå i en bodelning.

Surrogat i flera led

En makes enskilda egendom kan bytas ut flera gånger och ut­bytes­egendomen fortsätter att vara surrogat. Huvudsaken är att man i alla led kan spåra vilken egendom maken har köpt för pengarna från den ursprungliga enskilda egendomen.

Förstörd egendom

Om den enskilda egendomen förstörs utan att ägarmaken får någon ersättning, finns det inte längre någon enskild egendom. Det innebär att makarna måste upprätta ett nytt äktenskapsförord om maken köper någon ny liknande egendom som ska vara dennes enskilda egendom.

Exempel:
Per säljer sin båt som är enskild egendom. Pengarna från försäljningen används till att köpa en bostadsrätt åt dottern. Ett år senare köper Per en ny båt som är identisk med den ursprungliga båten. Denna båt har inte någon koppling till den båt som makarna har avtalat om i äktenskaps­förordet. Eftersom den nya båten inte är surrogat för den första blir den gifto­rättsgods.

Bodelning

För att en viss tillgång ska hållas utanför en bodelning på grund av att den har gjorts till enskild egendom genom ett äktenskapsförord måste man kunna slå fast att det är just den tillgången (eller surrogat för denna) som har gjorts till enskild egendom.

Det är den make som äger den enskilda egendomen som bytts ut som måste kunna visa att det är fråga om surrogat. Kan han inte det, är surrogatet giftorättsgods och ska ingå i en bodelning.

Oavsett hur tillgången blivit enskild

Bestämmelserna om surrogat för enskild egendom gäller oavsett om tillgången är enskild på grund av ett äktenskaps­förord mellan makarna, eller genom en föreskrift i ett gåvobrev eller testamente.

Avkastning

Begreppet avkastning

Med avkastning menas inkomster som en make får från sin egendom. Det kan vara

  • ränta på ett kapital
  • utdelning på en aktieportfölj
  • hyresintäkter från en hyresfastighet
  • virkesförsäljning från en skogsfastighet
  • arrendeintäkter från en fastighet.
Giftorättsgods

Utgångspunkten är att avkastning av enskild egendom är giftorättsgods. Bestämmelsen är alltså omvänd jämfört med vad som gäller för surrogat som antas vara enskild egendom. Den som vill att avkastningen av enskild egendom också ska vara enskild måste reglera detta särskilt i äktenskapsförordet, testamentet eller gåvobrevet.

Avkastning av giftorättsgods är också giftorättsgods. Detta kan man inte ändra genom föreskrifter i ett äktenskapsförord.

Oavsett hur tillgången blivit enskild

Bestämmelserna om avkastning av enskild egendom gäller oavsett om tillgången är enskild på grund av ett äktenskapsförord mellan makarna, eller genom en föreskrift i ett gåvobrev eller testamente.

Förordnande om surrogat och avkastning

Reglerna om att surrogat är enskild egendom och att avkastning är giftorättsgods gäller endast om det inte står något annat i äkten­skaps­förordet (eller i testamentet, eller i gåvobrevet). Det innebär att makarna i äktenskapsförordet kan bestämma att äktenskapsbalkens bestämmelser om surrogat inte ska gälla. Givaren, arvlåtaren eller testatorn kan också bestämma detta i gåvobrevet respektive testamentet.

Makarna kan t ex skriva att endast den egendom som gjorts till enskild genom äktenskapsförordet ska vara enskild egendom, medan surrogatet ska vara giftorättsgods. 
Makarna kan också bestämma att reglerna om surrogat endast ska gälla utbytesegendom i ett visst antal led. Däremot får de inte tids­begränsa regeln att surrogat blir enskild egendom.

Då en make har enskild egendom på grund av en föreskrift i ett gåvo­brev, eller ett testamente, får makarna inte själva bestämma i ett äktenskapsförord att surrogatet ska vara enskild egendom endast i ett visst antal led. Detta måste framgå av gåvobrevet respektive testamentet.

Exempel:

Lisa och Per har i ett äktenskapsförord bestämt att Lisas aktier ska vara ­hennes enskilda egendom. Aktierna ger en god utdelning under en rad år, därefter säljer Lisa dem sedan de slagit kursrekord på börsen.

Utdelningen är avkastning av enskild egendom. Om paret inte har skrivit att avkastning ska vara enskild egendom, är den giftorättsgods.

Kapitalvinsten när Lisa säljer aktierna är ett surrogat för aktierna. Huvud­regeln är att pengarna är Lisas enskilda egendom. Pengarna är däremot giftorättsgods om makarna har skrivit att surrogat för Lisas aktier inte ska vara enskild egendom.

Äktenskapsförord

Undertecknade makar Maria och Sven Kling avtalar genom detta äktenskapsförord att all den egendom, som var och en av oss idag äger och i framtiden kommer att förvärva ska utgöra enskild egendom. Någon giftorätt ska alltså inte föreligga i vårt äktenskap.
Genom detta äktenskapsförord upphävs bestämmelserna i vårt tidigare äktenskaps­förord av den 2010-12-20.

Även egendomens avkastning och egendom som träder i annans egendoms ställe (surrogat) ska vara enskild egendom.

Näsviken 2022-07-23
_________________________ _________________________ 
Sven Kling                                      Maria Kling

Här kan du beställa en lättanvänd mall för äktenskapsförord »

Sammanblandning

Egendom som gjorts till enskild egendom – och normalt också surrogat för enskild egendom – ska hållas utanför en bodelning. I vissa fall kan dock egendom som är en makes enskilda bli giftorättsgods på grund av hur den har behandlats av maken själv. Det är om den enskilda egendomen har blandats samman med giftorättsgods så att det inte säkert går ur­skilja den enskilda egendomen från vad som är giftorättsgods eller tillhör den andra maken.

Pengar på samma konto

Det är sammanblandning om en make t ex sätter in kontanter som är enskild egendom på ett konto som båda makarna disponerar.

Sammanblandning förvandlade bankmedel till giftorättsgods

Två makar hade ett bankkonto där de tidigare haft gemensamma pengar insatta (giftorättsgods). Kontot användes för familjens löpande in- och ­utbetalningar. Mannen satte in pengar från försäljningar av aktier och en fastighet. Pengarna var vid insättningen enskild egendom. Enligt Högsta Domstolen för­lorade pengarna sin karaktär av enskild egendom genom insättningen på det gemensamma bankkontot. Makarna hade inte genom bokföring eller på något annat sätt hållit isär vad var och en hade satt in och tagit ut på ­kontot.
(NJA 1992 s 773)

Förbättring av befintlig egendom

Om en make använder pengar som är enskild egendom för att förbättra t ex en fastighet som är giftorättsgods, behåller den sin karaktär av giftorättsgods. Maken kan i undantagsfall få en bodelning jämkad på grund av detta enligt reglerna om skevdelning.

Om en använder pengar som är giftorättsgods för att förbättra t ex en fastighet som är enskild egendom, fortsätter den att vara enskild egendom. Den andra maken kan i vissa fall få kompensation för detta vid en bodelning, eftersom det finns mindre giftorättsgods att dela på.

Gränsdragningar

Vid en bodelning mellan makarna är det viktigt att avgöra vad som är avkastning respektive surrogat efter respektive makes enskilda egendom. Ibland är det självklart vad den nya egendomen är. När en make exempelvis har aktier som enskild egendom, räknas utdelning på ­aktierna som avkastning. Utdelningen är därför giftorättsgods trots att aktierna var makens enskilda. Om maken skulle sälja ­aktierna, är ersättningen för aktierna surrogat. Pengarna är därför också makens enskilda på samma sätt som aktierna var det. 
Äktenskapsbalken 7 kap 1–2 §§

Egendom betalas delvis med enskild egendom

En form av sammanblandning sker också när en make köper egendom och finansierar detta delvis med egendom som är enskild egendom och delvis med egendom som är giftorättsgods. Då är frågan vilken egenskap (enskild egendom eller giftorättsgods) den inköpta egendomen ska anses ha. Du kan läsa om detta tidigare i denna artikel under rubriken Surrogat.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!