Just nu har vi driftstörningar vilket gör att vissa kunder upplever problem med att logga in i våra apptjänster samt i våra onlinetjänster. Felsökning pågår och bör vara åtgärdat inom kort!

Fullmakt, generalfullmakt, behörighet och befogenhet

En fullmakt innebär att en huvudman (fullmaktsgivare) ger en fullmaktshavare behörighet att vidta vissa åtgärder (rättshandlingar) för huvudmannens räkning.

Personer som normalt sett inte har rätt att företräda någon annan måste ha en fullmakt av den som ska företrädas för att kunna göra detta.

En firmatecknande styrelseledamot i ett aktiebolag behöver inte någon fullmakt för att få företräda aktiebolaget. Där räcker registreringsbeviset från Bolagsverket.

En fullmakt kan avse i princip vad som helst. En fullmakt kan vara begränsad (inskränkt) och avse en enda åtgärd, t ex att ta ut 200 kr från huvudmannens bankkonto, eller avse alla åtgärder som huvudmannen själv får göra (obegränsad). En obegränsad fullmakt brukar kallas generalfullmakt.

Två centrala begrepp när det gäller fullmakter är behörighet och befogenhet. Behörigheten för en fullmaktshavare följer av själva fullmakten, dvs vad som står i denna. Befogenhet är vad fullmaktshavaren verkligen får göra enligt de instruktioner som lämnats av huvudmannen. Om befogenheten överskrids kan han bli skadeståndsskyldig gentemot huvudmannen. Om en fullmaktshavare gör något han inte har behörighet till, blir han själv bunden gentemot tredje man (säljaren).

Det finns flera typer av fullmakter. Här är några exempel:

muntlig eller skriftlig fullmakt

ställningsfullmakt

toleransfullmakt.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Fullmakt, generalfullmakt, behörighet och befogenhet - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.