Handelsbolagslagen

Handelsbolagslagen, eller Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag som den formellt heter, gäller handelsbolag, kommanditbolag och enkelt bolag.

Lagen är till övervägande del dispositiv, vilket innebär att bolagsmännen i ett handelsbolag har stor frihet att avtala om hur olika saker i handelsbolaget ska ordnas. Finns inget avtal gäller bestämmelserna i handelsbolagslagen.

På vissa punkter är dock handelsbolagslagen indispositiv (tvingande). Det gäller bland annat:

• lagens regler om förhållandet mellan bolaget och tredje man (utomstående), t ex kan bolagsmännens solidariska ansvar inte avtalas bort

• regeln om att även en bolagsman som är utesluten från förvaltningen har rätt att granska bolagets räkenskaper och rätt att få kännedom om bolagets angelägenheter.

Handelsbolagslagen är inte alls så detaljerad som exempelvis aktiebolagslagen eller lagen om ekonomiska föreningar. Reglerna om det inbördes förhållandet mellan bolagsmännen är knapphändiga. Lagtexten utgår från att ett kompanjonavtal ska komplettera lagbestämmelserna

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för handelsbolagslagen - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.