Juridik / Lägenhetsarrende – så fungerar det

Lägenhetsarrende – så fungerar det

Faktagranskad artikel

Lägenhetsarrende är ett arrende som varken är jordbruks­arrende, ­bostadsarrende eller anläggningsarrende. Lägenhetsarrendet omfattar antingen enbart mark eller mark och enkla byggnader. Exempel på ­lägenhetsarrende är skidbackar, golfbanor, klubbhus och jakthyddor. 

Publicerad: 2020-01-10
Definition av lägenhetsarrende

Lägenhetsarrende är ett arrende där mark upplåts för något annat ändamål än jordbruk och det inte är fråga om bostadsarrende eller anläggningsarrende.

Förmodligen behöver arrendet inte nödvändigtvis bestå av mark. Det kan bestå av ett område av en fastighet under eller över en annan fastighet. 

Exempel på lägenhetsarrende

Det som skiljer lägenhetsarrende från bostadsarrende och anläggningsarrende är byggnadsbeståndet. Ett bostadsarrende ska omfatta ett hus som är bostad för arrendatorn eller hans närstående. Ett anlägg­ningsarrende ska omfatta en byggnad som används av arrend­atorn i hans näringsverksamhet.

Lägenhetsarrende är det därför om det

  • inte finns några byggnader alls på arrendestället. Exempel är upplagsplatser, parkeringsplatser, lekplaner, kajplatser, tältplatser, skidbackar, husvagnsparkeringar, kolmilor mm.
  • finns byggnader, men de är av så enkel beskaffenhet att de inte kan betraktas som bostäder. Se Bostadsarrende. Hit hör kolonilotter, sjöbodar, jakthyddor mm.
  • finns byggnader som inte är bostäder åt arrendatorn eller hans närstående men inte heller används i arrendatorns förvärvsverksamhet. Hit hör klubbhus, juridiska personers bostadshus mm.
Avtal om lägenhetsarrende

Andra arrendeavtal måste upprättas skriftligen, men ett avtal om lägenhetsarrende är giltigt även om det är muntligt, under förutsättning att parterna har kommit överens om det. Men ett skriftligt avtal är att föredra.

En lägenhetsarrendator har en svagare ställning än andra arrendatorer. Ett lägenhetsarrende kan inte utan vidare överlåta arrenderätten till någon annan, och har inte heller lika starkt besittningsskydd.

I Stora Mallpaketet ingår en mall som hjälper dig att upprätta ett juridisk korrekt avtal om lägenhetssarrende. 

Avtalstiden

Om arrendetiden inte är bestämd i avtalet, upphör avtalet att gälla på den fardag som inträffar närmast efter sex månader från upp­säg­ningen. Fardagen i arrendesammanhang är 14 mars. Görs uppsägningen innan arrendatorn tillträtt arrendestället, upphör avtalet dock genast att gälla. Observera att detta inte gäller om man har avtalat om uppsägningstid.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!