Likvidation

Likvidation innebär uplösning av ett aktiebolag eller en ekonomisk förening genom att tillgångarna omvandlas i pengar med vilka bolagets skulder betalas, varefter eventuellt överskott fördelas mellan delägarna.

Likvidation kan göras på frivillig väg och kallas då för frivillig likvidation. I vissa fall kan bolaget genom lag eller annan bestämmelse tvingas att träda i likvidation. Det kallas tvångslikvidation.

Aktiebolagslagen föreskriver att ett bolag i vissa fall måste träda i tvångslikvidation, t ex:

• när bolagets egna kapital understiger vissa lagstadgade krav

• när bolaget har visat sig sakna utmätningsbara tillgångar

• när bolaget saknar behörig styrelse eller revisor

• när bolaget inte har sänt in årsredovisning till Bolagsverket inom elva månader från räkenskapsårets slut.

I de första två fallen ska likvidationsbeslutet tas av bolagsstämman och i de två sistnämnda fallen är det Bolagsverket som beslutar att bolaget ska försättas i likvidation.

Det finns ett ytterligare fall när bolaget ska tvångslikvideras. Det är om en aktieägare genom långvarigt missbruk av sitt inflytande skadat bolaget och minst en tiondel av aktieägarna kräver tvångslikvidation. I detta fall är det tingsrätten som fattar beslutet om tvångslikvidation.

Beslut om frivillig likvidation ska fattas på en bolagsstämma. Bolagsstämman kan besluta att likvidationen ska inträda omedelbart eller en viss dag längre fram i tiden. Likvidationsbeslutet ska sändas in till Bolagsverket.

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Likvidation – när och hur görs en likvidation? - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.