Minoritetsrevisor

En minoritetsrevisor är en revisor som utses av länsstyrelsen på begäran av en aktieägarminoritet eller en minoritet medlemmar i en ekonomisk förening, och som har samma uppdrag och rapporterar på samma sätt som den stämmovalde revisorn. Kallas även medrevisor.

En aktieägare eller en medlem i en ekonomisk förening kan föreslå att en minoritetsrevisor ska utses av länsstyrelsen. Förslaget ska läggas fram på en bolagsstämma/föreningsstämma där revisor ska utses. Om förslaget får stöd av ägare till minst en tiondel av samtliga aktier/röstberättigade eller minst en tredjedel av de aktier/röstberättigade som är företrädda/närvarande på stämman ska länsstyrelsen utse en minoritetsrevisor. Länsstyrelsen ska först kontakta styrelsen.

Minoritetsrevisorn ska tillsammans med den eller de ordinarie revisorerna vara med vid revisionen. Han eller hon tjänstgör till och med nästföljande ordinarie stämma. Systemet med minoritetsrevisor gör att en tillräckligt stor minoritet aktieägare/medlemmar kan få en speciell insyn i bolaget/föreningen.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.