Ordförklaring för preskriptionstid

Den tid inom vilken man kan göra en fordran gällande.

En fordran preskriberas efter 10 år om ingen preskriptionsavbrytande åtgärd görs, t ex en uppmaning i rekommenderat brev att en skuld ska betalas. I sådana fall börjar en ny preskriptionstid att löpa med en ny tioårsperiod.

Preskriptionstiden är dock bara 3 år om fordran ställs mot en konsument. Detta gäller även för ett borgensåtagande för en sådan fordran. Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte om fordran grundar sig på ett löpande skuldebrev, t ex ett banklån eller en revers.

Rör det sig om en skadeståndsfordran på grund av att någon begått en brottslig handling preskriberas inte fordran förrän åtalspreskription inträtt, dvs när gärningsmannen inte längre kan åtalas för brottet. Dessa tider varierar beroende på hur allvarligt brottet är.

Preskriptionstid när det gäller fordran, regleras i preskriptionslagen (1981:130).

Juridik - Lär dig mer om affärsjuridik & familjejuridik - Björn Lundén - Ordförklaring för preskriptionstid - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.