Ordförklaring för preskriptionstid

Den tid inom vilken man kan göra en fordran gällande.

En fordran preskriberas efter 10 år om ingen preskriptionsavbrytande åtgärd görs, t ex en uppmaning i rekommenderat brev att en skuld ska betalas. I sådana fall börjar en ny preskriptionstid att löpa med en ny tioårsperiod.

Preskriptionstiden är dock bara 3 år om fordran ställs mot en konsument. Detta gäller även för ett borgensåtagande för en sådan fordran. Den treåriga preskriptionstiden gäller dock inte om fordran grundar sig på ett löpande skuldebrev, t ex ett banklån eller en revers.

Rör det sig om en skadeståndsfordran på grund av att någon begått en brottslig handling preskriberas inte fordran förrän åtalspreskription inträtt, dvs när gärningsmannen inte längre kan åtalas för brottet. Dessa tider varierar beroende på hur allvarligt brottet är.

Preskriptionstid när det gäller fordran, regleras i preskriptionslagen (1981:130).

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.