Vad är proformafaktura?

En proformafaktura är en faktura som upprättas enbart för formens skull (pro forma) och som utställaren av fakturan inte väntar sig betalning för.

Proformafakturor används främst i samband med export av varor som mottagaren inte ska betala, men i vissa fall även vid leveranser inom Sverige.

Vid export av varor som inte sålts, t ex varuprover, måste en proformafaktura skickas i förväg. Överst på fakturan ska det stå proforma invoice eller motsvarande på något annat språk. Proformafakturan ska vara så detaljerad som möjligt och används av tullmyndigheterna i importlandet för att förtulla varorna.

Även vid försäljning mot remburs måste en proformafaktura skickas i förväg. Köparen använder den när han ansöker hos sin bank om öppnandet av en remburs.

Det finns inget lagstadgat krav på att proformafakturor ska upprättas vid leveranser inom Sverige. I bland annat följande fall förekommer det dock att man använder sig av proformafakturor för att specificera varans eller tjänstens värde:

• En proformafaktura kan upprättas i avvaktan på ett bättre faktureringsunderlag eller när man enligt god redovisningssed borde ha upprättat en faktura men ännu inte gjort det. I de flesta branscher är detta mycket ovanligt.

• En del företag använder proformafakturering när varan eller tjänsten inte levereras förrän kunden betalat. Det kan vara aktuellt när kunden inte anses kreditvärdig eller när företaget endast vill lämna ett erbjudande till kunden.

Bjorn_Lunden_Logo_700.png

Bjorn Lunden är ett SaaS-företag baserat i nordvästra Europa, där sex välrenommerade varumärken med en gemensam passion för att förenkla företagande har gått samman. Vi har en enkel övertygelse: varje företag förtjänar tillväxtmöjligheter. Vi är här för att göra det möjligt.