Turordningsregler

Reglerar turordningen avseende vilka anställda som har företräde till fortsatt arbete vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Turordningsreglerna finns i LAS (lag om anställningsskydd) och måste följas av arbetsgivaren vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Arbetstagarens plats i turordningen bestäms av hans sammanlagda arbetstid hos arbetsgivaren efter systemet "sist in, först ut". Den anställde får också räkna in anställningstid i andra företag i samma koncern. Om flera personer varit anställda på dagen lika länge, har den med högre ålder företräde till att bli kvar.

Vid beräkning av anställningstid får en anställd lägga till en extra anställningsmånad för varje anställningsmånad som han påbörjat efter fyllda 45 år. Sammanlagt får en person räkna med högst 60 sådana bonusmånader.

Om det finns flera driftsenheter på ett företag, görs en turordningslista för varje enhet. Om företaget har kollektivavtal görs en turordning för varje avtalsområde. De anställda som blir kvar måste ha tillräckliga kvalifikationer för att kunna utföra arbetet.

En arbetsgivare med högst 10 anställda har rätt att undanta två personer från turordningen. Dessa personer ska ha en särskild betydelse för verksamheten.

För en person som har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist aktualiseras reglerna i LAS om företrädesrätt till återanställning.

Personal – fakta och tips från Bjorn Lunden - Ordförklaring för turordningsregler - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 35 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.