Skatt / Kapitalförluster på aktier och värdepapper

Kapitalförluster på aktier och värdepapper

Faktagranskad artikel

I den här artikeln behandlar vi fysiska personers kapitalförluster på värdepappersinnehav placerat på VP-konto, depå eller liknande där vinster och förluster beskattas direkt. Vid innehav på Investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkring beskattas dessa endast indirekt genom schablonbeskattning och därmed kan kapitalförluster i grunden inte kvittas mot andra vinster (se artikeln Investeringssparkonto eller kapitalförsäkring). 

Publicerad: 2023-05-19
Allmänt

Kapitalförluster får bara dras av om de är verkliga och definitiva. Vinster och förluster kvittas inte alltid fullt ut mot varandra utan i många fall gäller särskilda kvoteringsregler. För värdepapper gäller dock i grunden mer generösa kvittningsregler.

Kan inte sparas

Förluster i inkomstslaget kapital är helt eller delvis avdragsgilla mot inkomster i inkomstslaget kapital (kapitalvinster, inkomstränta, utdelning, mm). Förlusterna får endast dras av det år de uppstår och kan alltså inte sparas till kommande år.

Skattereduktion

Har du inte tillräckliga kapitalinkomster att dra av förlusterna mot, uppkommer ett underskott i inkomstslaget kapital. Det ger dig en skattereduktion med normalt 30% av underskottet.

Har du rätt till en större skattereduktion än den skatt du ska betala det året, kan du högst utnyttja så mycket av skattereduktionen att din skatt blir noll kronor (även inkomstslaget tjänst inräknat). Den överskjutande delen av skattereduktionen faller bort – den kan alltså inte sparas för att utnyttjas ett kommande år.

Planera inför årsskiftet

Då skadereduktion inte kan sparas är det viktigt att försöka planera försäljningar av värdepapper och andra tillgångar, så att eventuella förluster kan utnyttjas på effektivaste sätt. Har du möjlighet att plocka fram vinster bör du passa på att göra det genom att sälja före årsskiftet för att kunna kvitta mot eventuella förluster. Det bästa är om du kan kvitta bort hela förlusten. Går inte det, så försök åtminstone kvitta så mycket som möjligt. Se rubriken Ha koll under beskattningsåret längre fram i artikeln.

Så här får du utnyttja dina förluster

För att beräkna hur mycket av dina förluster som kommer att kunna utnyttjas, i första hand för att minska dina kapitalinkomster och i andra hand för att ge dig en skattereduktion, kan du förslagsvis göra så här:

 • Kolla vilka förluster som får kvittas fullt ut mot vinster.
 • Gör en reducering (kvotering) till 70% av de förluster som inte får kvittas – dock kvoteras förluster på fastigheter och bostadsrätter (privatbostäder) till 50% och näringsfastigheter och näringsbostadsrätter till 63%.
 • Kolla om du har andra kapitalinkomster som du kan dra av de reducerade (kvoterade) förlusterna mot.
 • Räkna ut skattereduktionen på den del av förlusterna som inte kunnat utnyttjas.
Verkliga förluster

Endast verkliga förluster är avdragsgilla. Förluster som beror på rena upplägg och konstruktioner eller på underprisförsäljning som inte är affärsmässiga, är därmed inte avdragsgilla. Man kan exempelvis inte få avdrag för förluster vid försäljning av tillgångar till någon närstående, om priset sätts under marknadsvärdet. Underpriset ses då normalt som en gåva till den närstående.

Om du däremot säljer en tillgång till underpris till en utomstående av rent affärsmässiga skäl, exempelvis för att du behöver snabba pengar, blir förlusten avdragsgill. I detta fall finns ingen gåvoavsikt i transaktionen.

Om du säljer en tillgång till marknadsmässigt pris och ditt omkostnadsbelopp är högre, uppkommer en förlust. En sådan förlust är givetvis verklig och därmed avdragsgill.

44 kap 23–24§§ IL RÅ 1997 ref 11

Rättigheter i utbyte

När en person i samband med en försäljning fått en rättighet eller förmån som inte påverkat kapitalvinstberäkningen, men som ändå har ett värde, ska man ta hänsyn till detta. Den del av förlusten som beror på denna rättighet eller förmån är inte avdragsgill, eftersom den inte anses vara en verklig förlust. Ett typiskt exempel på detta är att man säljer en fastighet eller bostadsrätt och får en hyresrätt i utbyte.

44 kap 25§ IL

RÅ 1987 ref 89 I och II

Personlig levnadskostnad eller inte?

Förluster som till sin karaktär är personliga levnadskostnader är inte avdragsgilla. En sådan förlust kan exempelvis bero på förslitning eller förbrukning. Som personlig levnadskostnad har även ansetts en förlust på en revers utställd utan säkerhet till en god vän eller en förlust på närståendes bolag eller ett borgensåtagande till en god vän. Däremot finns det rättsfall som säger att en kapitalförlust vid försäljning av aktier i ett golf­företag inte ska ses som personlig levnadskostnad, trots att aktierna endast fick innehas av medlemmar i en golfklubb.

RÅ 2000 ref 45

Definitiv förlust

En förlust måste också vara definitiv för att vara avdragsgill. Om man säljer en tillgång för ett pris som är lägre än omkostnadsbeloppet, och köpeskillingen är beroende av en framtida händelse som kan ge en tilläggsköpeskilling, är en eventuell förlust inte avdragsgill vid försäljningen. Förlusten blir istället avdragsgill när köpeskillingen blivit slutligt fastställd. Kapitalvinstberäkningen görs dock enligt de regler som gällde vid avyttringstidpunkten. Vid konkurs och likvidation gäller särskilda regler för att avgöra när avdragsrätten för förluster infaller, se längre fram.

44 kap 26§ 2 st IL

Utländsk valuta

Valutakursförluster på skulder i utländsk valuta är avdragsgilla till 100 procent. Fullt avdrag ska därför alltid ges för valutakursförluster på skulder i utländsk valuta.

Ha koll under beskattningsåret

En generell regel för alla som handlar med värdepapper är att ha koll på vinster och förluster som uppkommer under beskattningsåret. Extra viktigt är detta under år med stora kurssvängningar.

Som vi nämnt tidigare exkluderas innehav från ISK och kapitalförsäkringar från detta då dessa vinster och förluster i grunden inte är avdragsgilla på samma sätt.

Kapitalförluster

Ett vanligt tips är att man ska sälja sina förlustaktier, och därigenom skapa kapitalförluster som sedan kvittas mot de kapitalvinster som man haft tidigare under året. Detta kan du naturligtvis göra vid vilken tidpunkt som helst under året. Det kan alltså löna sig att kontinuerligt föra anteckningar över de vinster och förluster som uppkommit under innevarande år.

Generellt gäller att kapitalförluster på onoterade aktier inte kan kvittas fullt ut mot kapitalvinster på marknadsnoterade aktier, samt andelar i värdepappersfonder. Förluster på onoterade och kvalificerade (fåmansbolag) aktier kvoteras till 5/6 respektive 2/3. Kvittningsbegränsningen innebär bland annat att du inte fullt ut kan kvitta en vinst på aktier i Ericsson mot en kapitalförlust som uppkommit vid försäljning av aktier i ett fåmansföretag. Om läget däremot är tvärtom, dvs du har gjort en kapitalvinst på aktierna i ditt fåmansföretag och en kapitalförlust på försäljning av aktier i Ericsson, så innebär reglerna en fördel för dig.

Om du under ett inkomstår gjort en sammanlagd förlust på dina aktieaffärer kan du ta fram tidigare uppskovsbelopp som du fått vid tidigare års aktiebyten. Uppskovsbeloppet kan kvittas fullt ut mot förluster på aktier och marknadsnoterade aktieliknande instrument. Uppskovsbeloppet kan med andra ord skattas fram utan att aktien avyttras.

Ett litet råd i sammanhanget kan vara att se efter vilka aktier som gått dåligt under året. Ofta uppstår ett visst säljtryck i dessa aktier i slutet av året, då många placerare väljer att realisera sina förluster för kvittning mot kapitalvinster. Aktien kan då sjunka omotiverat mycket, och därmed uppstår ett bra köpläge. Många gånger återhämtar sig aktien ganska omgående efter nyår.

Marknadsnoterade och icke marknadsnoterade aktier

Det är ännu viktigare att ha koll på vinster och förluster om du under året gjort affärer med både marknadsnoterade och onoterade aktier. I den situationen blir nämligen både kvoteringar och kvittningar av vinster och förluster aktuellt. 

Exempel:

Vinst Ericsson 1 000               + 1 000

Förlust onoterade aktier –750 (750 x 5/6)     –625

Förlust kvalificerade aktier –900 (900 x 2/3)         –600

Total förlust    –650

Total skattemässig förlust      –225

Avdragsgill kapitalförlust 225 x 70%           = 157

Exemplet visar vilken effekt kvoteringar och kvittningar får på värdet av förlusten. Den verkliga kapitalförlusten uppgår till 650 kr, dvs detta belopp har personen förlorat i verkliga pengar på sina affärer. Eftersom kapitalskatten är 30%, är utgångspunkten att förlusten på 650 kr är värd 195 skattekronor (650 x 30%). Men då säger reglerna att förlusterna först ska kvoteras, och då blir den skattemässiga förlusten 225 kr.

Om man sedan inte har några andra aktieaffärer som förlusten kan kvittas mot så är endast 70% av förlusten avdragsgill, vilket innebär att den avdragsgilla kapitalförlusten blir 157 kr (225 x 70%). Omräknat i skattekronor blir värdet 47 kr.

Exemplet visar att genom olika kvoteringar och kvittningar så minskar förlustens värde från 650 kr till 157 kr, eller omräknat i skattepengar från 195 kronor till 47, vilket innebär att ca 75% av värdet försvinner.

Ännu värre blir det om den skattemässiga förlusten överstiger 100 000 kr. Då kvoteras det överstigande beloppet ytterligare en gång till 70%, vilket innebär att värdet minskar från 47 kr till ca 33 kr.

Om man vänder på vinsterna och förlusterna i exemplet ovan, dvs aktieaffären i Ericsson har gått med förlust och affärerna med de onoterade har givit en vinst, så blir bilden en helt annan. Då är det vinsterna som kvoteras till 2/3 och 5/6 och nettot av dessa två affärer blir 1 225 kr. Förlusten på Ericsson på 1 000 kr kan kvittas fullt ut, vilket innebär att den beskattningsbara vinsten uppgår till endast 225 kr, trots att den totala vinsten uppgår till 650 kr (750 + 900 – 1 000). Skatten blir då ca 67 kr (225 x 30%).

Att ”vända” en affär

Antag att du äger aktier i Ericsson och att värdet har gått ned rejält sedan du skaffade aktierna, men du tror på en positiv kursutveckling och vill egentligen behålla aktierna. Du kan då sälja aktierna och sedan köpa tillbaka nya när du vill, exempelvis dagen efter. Detta agerande – att sälja ett värdepapper för att genast återköpa samma värdepapper – kallas att ”vända” en affär. Genom de två transaktionerna skapar du en förlust som är fullt kvittningsbar mot vinster på andra marknadsnoterade aktier och aktieliknande värde­papper samt onoterade aktier. Samtidigt behöver du inte missa en eventuell börsuppgång.

Nackdelen med vändning ligger i de eventuella transaktionskostnaderna som många mäklare och fondförvaltare tar ut vid varje transaktion. Transaktionsavgifter kan variera kraftigt beroende på aktör och handelssätt.

Försäljning av aktier till närstående

Ett alternativ till att göra försäljningen och återköpet via din mäklare är att sälja aktierna till din make eller någon annan närstående. Det är helt godtagbart. Äkta makar eller sambor äger var och en sin egendom, och de kan köpa och sälja mellan varandra. Vid köp eller försäljning av aktier till omyndiga barn uppstår särskilda problem som man måste tänka på, t ex måste man ha godkännande av överförmyndaren. Det är mycket viktigt att affären genomförs på ett korrekt sätt; det måste vara en verklig affär. I annat fall kan Skatteverket hävda att någon riktig affär inte ägt rum och neka dig avdrag för förlusten. Affären ska genomföras enligt följande:

Värdepapperen ska säljas till marknadsvärde och i samband med överenskommelsen ska en avräkningsnota upprättas.

Den upprättade handlingen ska innehålla uppgifter om affärsdatum, säljare, köpare, pris och vilket värdepapper affären avser. Sedan ska den upprättade handlingen överlämnas till banken eller fondkommissionären för omregistrering av de aktuella värdepapperen. Ett muntligt avtal är självfallet giltigt, men i dessa sammanhang bör man undantagslöst upprätta en avräkningsnota (ur bevissynpunkt).

Det är även mycket viktigt att affären regleras rent beloppsmässigt. Om du t ex sålt aktier till din make eller maka ska han eller hon även betala dig ersättning för aktierna. I det fall Skatteverket vill ha affären bekräftad, måste du kunna visa kvitto eller motsvarande (t ex kontoutdrag som visar betalningen).

Med detta förfaringssätt skapar du en avdragsgill kapitalförlust, samtidigt som kontrollen över aktierna kvarstår i familjen.

När det gäller andelar i värdepappersfonder är det svårare att genomföra en försäljning till närstående. Oftast kan du inte sälja dina andelar i en värdepappersfond, utan din enda möjlighet är att fondbolaget löser in andelarna. Fråga din fondförvaltare vad som gäller för just din fond. Självfallet kan du ”vända” ett fondinnehav enligt vad som sagts ovan, och ibland genomför fondförvaltaren transaktionerna utan någon extra kostnad.

Arvs- och gåvoskatten

Arvs- och gåvoskatten avskaffades i slutet av år 2004, vilket innebar stor lättnad för många.

Ett litet tips är att ge bort förlustaktier till någon som har obeskattade kapitalvinster. Vi tänker oss exempelvis två makar där den ene sitter med obeskattade kapitalvinster och den andre har förlust­aktier. Ett enkelt sätt att minska kapitalvinsten är att den make som innehar förlustaktierna ger dessa i gåva till den andra maken, som direkt därefter säljer aktierna. Eftersom anskaffningsvärdet övergått till den nye ägaren uppkommer en kapitalförlust, som kan kvittas mot den obeskattade kapitalvinsten.

Kom dock ihåg att gåva av lös egendom, exempelvis aktier, blir gällande när den har överlämnats till gåvomottagaren. Det är därför viktigt att aktierna överförs till mottagarens depå eller VP-konto. När det gäller gåvor mellan makar bör detta registreras hos Skatteverket.

Ta fram kapitalvinster

Om du har en kapitalförlust finns möjligheten att plocka fram kapitalvinster. Men här bör man vara lite mer försiktig och verkligen fundera över om det lönar sig att plocka hem vinsten. Om du har en aktie som gått väldigt bra och den börjar kännas övervärderad, kan det löna sig att sälja och sedan kvitta kapitalvinsten mot tidigare uppkomna förluster. Men om du tror att aktien fortsätter att stiga, lönar det sig knappast att sälja.

Ett sätt att plocka fram omedelbara kapitalvinster är att utfärda aktieoptioner med löptid längre än ett år. Du får i samband med utfärdandet en premie som ska tas upp till beskattning omgående. Det är dock viktigt att påpeka att detta kan vara väldigt riskabelt, och att risk finns för framtida förluster. Om du är i behov av kapitalvinster bör du överlägga med din mäklare om de möjligheter och strategier som kan passa din specifika situation.

Aktier och aktieliknande värdepapper

Det är i stort sett helt fritt att kvitta förluster mot vinster på aktier och aktieliknande värdepapper. Tidigare har det funnits väldigt många och krångliga regler som begränsat kvittningsmöjligheten.

Aktieliknande värdepapper

Med aktieliknande värdepapper menas bland annat

 • andelar i aktiefonder och blandfonder
 • aktieindexobligationer
 • konvertibler
 • teckningsrätter
 • delrätter
 • säljrätter
 • inlösenrätter
 • depåbevis (SDB), en förvaltningsform för utländska aktier
 • aktieterminer och aktieindexterminer
 • aktieoptioner och aktieindexoptioner, både standardiserade optioner med kort löptid och optioner med lång löptid, t ex warrants.

48 kap 2§ IL

Däremot räknas inte t ex obligationer, räntefonder och premieobligationer som aktieliknande värdepapper. De omfattas därför av andra regler.

48 kap 3§, 21§ och 24§ IL

Marknadsnoterade aktier och aktieliknande värdepapper

Förluster på marknadsnoterade svenska eller utländska aktier och aktieliknande värdepapper får kvittas fullt ut mot vinster på motsvarande tillgångar.

Säljer du andelar i en marknadsnoterad aktiefond med förlust kan du med stöd av dessa regler kvitta förlusten mot exempelvis en vinst på en noterad konvertibel.

48 kap 20§ IL

Onoterade aktier

Förluster på onoterade svenska och utländska aktier får kvittas fullt ut mot vinster på svenska och utländska

 • onoterade aktier,
 • marknadsnoterade aktier, och
 • marknadsnoterade aktieliknande värdepapper.

Säljer du aktier i ett onoterat aktiebolag med förlust, t ex i ett lokalt riskkapitalbolag, kan du kvitta förlusten fullt ut mot en vinst på exempelvis en aktiefond eller blandfond.

48 kap 20§ IL

Onoterade aktieliknande värdepapper

Förluster på onoterade aktieliknande värdepapper får inte i något fall kvittas fullt ut mot vinster, inte ens mot vinster på just onoterade aktieliknande värdepapper. Sådana förluster måste reduceras till 70% och kan först därefter utnyttjas mot andra kapitalinkomster och/eller ge skattereduktion.

Du har utnyttjat ett erbjudande om att investera i en personalkonvertibel (som är onoterad). Du säljer konvertibeln med förlust och kan då endast utnyttja 70% av förlusten, i första hand mot dina övriga kapitalinkomster och i andra hand genom en skattereduktion.

48 kap 24§ IL

Konkurs

Aktier och andra värdepapper anses avyttrade redan när bolaget försätts i konkurs. Om du som aktieägare senare får ersättning i konkursen, tas ersättningen upp till beskattning. Är avdraget kvoterat, t ex till 70% av förlusten, kvoteras ersättningen på motsvarande sätt. Om konkursen upphävs, återförs hela avdraget till beskattning.

Om du säljer aktierna efter det att bolaget försatts i konkurs men innan konkursen är avslutad, uppstår en vinst. Omkostnadsbeloppet vid den faktiska försäljningen blir nämligen alltid 0 kr i ett sådant fall.

44 kap 8§ IL

Likvidation

Har ett aktiebolag trätt i likvidation anses aktierna avyttrade vid tidpunkten för likvidationsbeslutet. Vid frivillig likvidation anses aktierna avyttrade genom beslutet på bolagsstämman, och vid tvångslikvidation genom tingsrättens beslut.

44 kap 7§ IL

I vissa fall kan det vara så att förlusten anses vara definitiv och därmed avdragsgill redan när bolaget träder i likvidation (RÅ 1998 ref 25), men oftast anses förlusten ännu inte definitiv. Avdragsrätten infaller då först när likvidationen är avslutad, dvs när bolaget slutligen upplösts.

prop 1999/2000:2 del II sid 525–526 och prop 1993/94:234 sid 134

Om aktierna avyttrats under likvidationstiden anses omkostnads­beloppet uppgå till det värde som genomsnittsmetoden beräknat återstår vid den faktiska avyttringstidpunkten.

Personlig levnadskostnad?

Som vi nämnt tidigare kan en kapitalförlust på t ex aktier i vissa fall räknas som en icke avdragsgill personlig levnadskostnad.

RÅ 2000 ref 45

Optioner

Beskattningsreglerna är olika för utfärdaren och innehavaren av en option. Beskattningsreglerna är dessutom olika beroende på om optionens löptid är högst ett år, t ex standardiserade optioner, eller längre än ett år, t ex warrants.

Generellt beskattas en optionsaffär enligt de regler som gäller för den underliggande egendomen. Exempelvis beskattas råvaruoptioner på samma sätt som råvaror, dvs som så kallade andra tillgångar. Rätten till avdrag för förluster varierar därför beroende på karaktären hos den underliggande egendomen.

Aktieoptioner

För marknadsnoterade aktie- och aktieindexoptioner gäller för både utfärdaren och innehavaren att en förlust normalt är fullt ut avdragsgill – men inte alltid.

Om aktier sålts med stöd av en förvärvad option (en säljoption) och en förlust då har uppstått, måste aktierna ha varit marknadsnoterade för att förlusten ska vara fullt avdragsgill mot vinster på annan motsvarande egendom.

Att köpa egendom med stöd av en option utlöser ingen beskattning.

Råvaruoptioner och valutaoptioner

För råvaru- och valutaoptioner saknar det betydelse om den underliggande egendomen eller optionen är marknadsnoterad eller inte – förluster kvoteras alltid till 70%.

48 kap 24§ IL

Ränteoptioner

För förluster på marknadsnoterade ränteoptioner gäller full avdragsrätt (100%), under förutsättning att den underliggande fordringen är utställd i svenska kronor (i annat fall ses optionen som en valutaoption). Sådana förluster behandlas som utgiftsränta och får därmed dras av fullt ut även om beloppet överstiger årets ränteinkomster.

Är en ränteoption onoterad, behandlas förlusten som utgiftsränta, men kvoteras till 70%. Det spelar ingen roll om den underliggande fordringen är marknadsnoterad eller inte för att optionen ska hanteras som ränta.

Om fordringen köps eller säljs med stöd av optionen, måste den underliggande fordringen vara marknadsnoterad för full avdragsrätt (100%) på optionsförlusten, såsom för ränta.

48 kap 23§ IL

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!