30% rabatt på alla onlinekurser! Gäller t o m 30/11. Vad vill du lära dig? »

Skattereduktion

En skatterduktion innebär en minskning av den slutliga skatten.

Allmän pensionsavgift

Den allmänna pensionsavgiften är 7%. Skattereduktionen för pensionsavgiften är 100%.

Fackföreningsavgift

Från och med 1 april 2019 är skattereduktionen för fackföreningsavgifter slopad.

Den som betalat fackföreningsavgift till en svensk eller motsvarande utländsk arbetstagarorganisation kunde under perioden 1 juli 2018-31 mars 2019 få en skattereduktion med 25% av den sammanlagda fackföreningavgiften. Förutsättningen var att den sammanlagda avgiften översteg 400 kr per år.

Avgifter för t ex a-kassa eller tilläggsförsäkring (för extra skydd vid inkomstbortfall) ingick inte i underlaget

Fastighetsavgift

Från och med inkomståret 2008 (taxeringen 2009) gäller en begränsningsregel för fastighetsavgift för ålderspensionärer. Regeln innebär att fastighetsavgiften begränsas till högst 4% av inkomsten. 

Förvärvsinkomster

Från och med beskattningsåret 2021 får alla fysiska personer som har inkomster i inkomstslaget tjänst och näringsverksamhet en skattereduktion. Till skillnad från jobbskatteavdraget (se nedan) gäller denna skattereduktion alltså inte bara för arbetsinkomster.

Skattereduktionen uppgår till följande belopp:

Förvärvsinkomst/årSkattereduktion
< 40 0000
40 000 – 240 0000,75% av inkomsten i skiktet
> 240 0001 500 kr

Grön teknik

Den som installerar grön teknik kan från och med 1 januari 2021 få en skattereduktion. Skattereduktionen lämnas för både material och arbetskostnad (inklusive moms) och uppgår till

 • 15% vid installation av solceller
 • 50% vid installation av lagring av el
 • 50% vid installation av laddningspunkt till elfordon

Skattereduktionen är högst 50 000 kr per år.

Gåvor

Från och med 1 juli 2019 går det återigen att få en skattereduktion för gåvor till godkända gåvomottagare (den tidigare skattereduktionen slopades 1 januari 2016).

Gåvan måste uppgå till minst 200 kr per gåvotillfälle. De sammanlagda gåvorna måste uppgå till minst 2 000 kr per år. Skattereduktionen är 25% av underlaget, dock högst 1 500 kr per år vilket motsvarar ett gåvovärde på 6 000 kr.

Jobbskatteavdrag

Från och med inkomståret 2007 (taxeringen 2008) får alla som har arbetsinkomster en skattereduktion, det s k jobbskatteavdraget. Skattereduktionens storlek beror på inkomstnivå (efter ev avdrag), grundavdrag och kommunalskattesats. Jobbskatteavdraget räknas bara av mot den kommunala inkomstskatten. 

Jobbskatteavdrag pga coronapandemin (tillfälligt)

Regeringen har på grund av coronapandemin föreslagit ett tillfälligt jobbskatteavdrag som ska gälla under beskattningsåren 2021 och 2022. Denna skattereduktion ska räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt, samt fastighetsavgift och fastighetsskatt. Det tillfälliga jobbskatteavdraget ska avräknas sist i avräkningsordningen, se nedan. 

Mikroproduktion av el

Från och med 1 januari 2015 kan mikroproducenter som matar in förnybar el (el från sol, vind, vågor, biomassa mm) på elnätet få en skattereduktion på 60 öre per inmatad kwh, dock max 30 000 kWh. Den maximala skattereduktionen är därmed 0,6 x 30 000 = 18 000 kr. Det går dock inte att få skattereduktion för fler kWh än vad mikroproducenten själv tagit ut från elnätet.

Nätkoncessionshavaren (mottagaren av elen) ska lämna en kontrolluppgift om mikroproducentens inmatade el. Begäran om skattereduktion ska göras i inkomstdeklarationen.

Skattereduktionen ska lämnas som ett så kallat stöd av mindre betydelse. Det innebär att mikroproducenter som är företag endast får skattereduktion om villkoren för stöd av mindre betydelse är uppfyllda. .

Regional skattereduktion

Från och med beskattningsåret 2020 har det införts en regional skattereduktion på 1 675 kr per beskattningsår för personer som bor i vissa glest befolkade områden, främst i Norrland och vissa kommuner i nordvästra Svealand.

Den regionala skattereduktionen ska ges till fysiska personer som den 1 november året före beskattningsåret är folkbokförda i en kommun som omfattas. Den som saknar folkbokföring i Sverige, men som är obegränsat skattskyldig här och betalar kommunal inkomstskatt i en kommun som omfattas, får också ta del av skattereduktionen. Dödsbon har inte rätt till skattereduktion för senare år än det år då dödsfallet inträffade.

Skattereduktionen ska endast avräknas mot kommunal inkomstskatt.

ROT-avdrag

Den som har utgifter för reparationer, om- och tillbyggnader samt underhåll av småhus och bostadsrätter kan få en skatte­reduktion (ROT-avdrag). Från och med 2016 är ROT-avdraget 30% av arbetskostnaden. Den sammanlagda skattereduktionen för ROT är 50 000 kr per år. 

RUT-avdrag

Den som har utgifter för vissa hushållstjänster mm (RUT) kan få en skattereduktion med 50% av arbetskostnaden. Från och med 2016 är taket för RUT-avdraget sänkt från 50 000 kr till 25 000 kr för personer som inte har fyllt 65 år vid årets ingång. För personer fyllda 65 år är RUT-avdraget fortfarande 50 000 kr. 

Sjuk- och aktivitetsersättning

Personer med sjuk- eller aktivitetsersättning kan från och med 1 januari 2018 få en skattereduktion. För sjuk- eller aktivitetsersättning upp till 2,53 prisbasbelopp (dvs ca 115 000 kr 2018) är skattereduktionen 4,5% x kommunalskattesatsen. För den del av sjuk- eller aktivitetsersättningen som överstiger 2,53 prisbasbelopp är skattereduktionen 2,5% x kommunalskattesatsen.

Skattereduktionen ska bara avräknas mot kommunal inkomstskatt. Avräkning får inte göras från fastighetsskatt/fastighetsavgift eller statlig skatt.

Sjöinkomst

Den som har sjöinkomst kan få en skattereduktion som är 9 000 kr för närfart och 14 000 kr för fjärrfart (för helt år). Skattereduktionen är 1/365 av beloppen för varje dag som man har haft sjöinkomst.

Underskott i kapital

Om du har ett underskott i inkomstslaget kapital, t ex genom att dina utgiftsräntor är större än dina inkomsträntor, har du rätt till skattereduktion. Din skatt minskar med 30% av underskottet (gäller underskott upp till 100 000 kr).

Om underskottet i kapital är större än 100 000 kr får du skattereduktion för 70% av den överskjutande delen, vilket ger en skattereduktion med 70% x 30% = 21%.

Om ditt underskott är så stort att skatten inte räcker till skattereduktionen går den delen av skattereduktionen förlorad. Du kan inte spara den till nästa år.

Avräkningsordning

Skattereduktionerna avräknas i följande ordning:

 • 1. Fastighetsavgift
 • 2. Sjöinkomst
 • 3. Allmän pensionsavgift
 • 4. Jobbskatteavdrag
 • 5. Sjuk- och aktivitetsersätttning
 • 6. Förvärvsinkomster
 • 7. Regional skattereduktion
 • 8. Underskott av kapital
 • 9. Hus-arbete (ROT- och RUT-avdrag)
 • 10. Grön teknik
 • 11. Gåvor
 • 12. Mikroproduktion av förnybar el
 • 13. Tillfälligt jobbskatteavdrag 2021/2022 (förslag)
Skatt - Få grepp på företagets skatt med Björn Lundén - Ordförklaring för skattereduktion - ctl00_cph1_infoBanner_bannerImg

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som sedan mer än 30 år förenklar vardagen för små och medelstora företag. Främst genom att erbjuda moderna programlösningar, begriplig information och praktiska verktyg för att sköta företagets skatt och deklaration, redovisning, löner och personalfrågor.