Juridik / Arrende

Arrende – så fungerar det

Faktagranskad artikel

Arrende är upplåtelse av jord (mark) för olika ändamål, ­exempelvis jordbruk, bostadshus eller industribyggnader. En byggnad på arrenderad mark brukar kallas byggnad på ofri grund. 

Publicerad: 2022-06-05
Fyra arrendeformer

Arrende är när någon får utnyttja jord mot betalning.
Det finns fyra former av arrende:

  • Jordbruksarrende, där arrendatorn bedriver jordbruk på fastig­heten.
  • Bostadsarrende, där arrendatorn har rätt att ha ett eget bostadshus på det arrenderade markområdet (byggnad på ofri grund, byggnad på annans mark).
  • Anläggningsarrende, där arrendatorn har rätt att ha en egen byggnad för näringsverksamhet på det arrenderade markområdet.
  • Lägenhetsarrende, där arrendatorn har rätt att använda det arrend­erade markområdet för något annat ändamål än vad som gäller för de övriga arrendeformerna, exempelvis som uppställningsplats, parkeringsplats, golfbana eller campingplats.

En speciell form av arrende är fiskearrende. Läs om det längre ner på sidan.
JB 8 kap 1 §

”Arrende” av rörelse

Ibland ser man benämningen arrende när någon upplåter en hel eller en del av en näringsverksamhet. Men detta är inte ett arrende, och jordabalkens bestämmelser gäller inte för sådana upplåtelser. Om man ”arrenderar” en restaurang exempelvis, är det ofta fråga om flera upplåtelser, t ex hyra av lokal, leasing av inventarier och en rättighet att driva rörelse som någon annan förfogar över.

Mot betalning

För att det ska anses som ett arrende enligt jordabalkens bestäm­melser om arrende ska arrendet upplåtas mot betalning. Gratis­upplåt­elser räknas inte som arrende, inte ens om avtalet är skriftligt.

Hel eller del av fastighet

Ett arrende kan avse en del av en fastighet eller en hel fastighet (eller flera). I arrendet kan ingå byggnader.

Skriftligt avtal

Ett avtal om jordbruks-, bostads- eller anläggningsarrende ska vara skriftligt. I arrendeavtalet ska samtliga avtalsvillkor finnas med. Muntliga ändringar eller tillägg är ogiltiga. Trots kravet på skriftligt avtal är det vanligt med muntliga avtal, särskilt när det gäller sidoarrende av jordbruksmark.
Endast när det gäller lägenhets­arrende kan parterna komma överens om att avtalet kan vara muntligt, men även här är ett skriftligt avtal att föredra.
JB 8 kap 3 §

I Stora Mallpaketet ingår mallar som hjälper dig att upprätta juridiskt korrekta avtal för jordburksarrende, lägenhetsarrende och bostadsarrende.

Makes samtycke

En make får inte utan den andra makens samtycke arrendera ut hela eller en del av en fastighet som är giftorättsgods.

Är fastigheten enskild egendom krävs ändå den andre makens godkännande om fastigheten är makarnas gemensamma bostad. Detta gäller dock inte om fastigheten är enskild egendom genom gåva av någon annan än den andre maken eller genom testamente eller arv.
För sambor gäller motsvarande regler om fastigheten är sambo­egendom, dvs den är anskaffad under eller inför sambotiden och den är gemensam bostad och/eller antecknad som gemensam bostad i Lantmäteriets fastighetsinskrivning. En sådan anteckning kostar 60 kr i expeditionsavgift.
Äktenskapsbalk 7 kap 5 §

Betalning av arrendet

Om man inte har avtalat något annat, ska arrendeavgiften betalas senast tre månader före varje fardag (arrendeårets slut). Det van­ligaste är dock att arrendeavgiften betalas årsvis eller kvartalsvis i förskott.
JB 8 kap 12 §

Fiskearrende

En speciell form av arrende är fiskearrende. Det är en ägare till fiskevatten mot ersättning i pengar upplåter fiskerätt åt någon annan. Ett avtal om fiskearrende ska vara skriftligt. Uppsägning och begäran om villkorsändring ska göras senast ett år före arrendetidens slut.

Som vid andra arrenden har fiskearrendatorn besittningsskydd, under förutsättning att han eller hon är yrkesfiskare eller fisket är av väsentlig betydelse för fiskearrendatorns försörjning.

Fiskearrendatorn har rätt till rimlig nedsättning av arrendeavgiften, om fisket, utan att det är arrendatorns fel, på grund av fiskpest, vattenförorening eller liknande i hög grad försämras. Det ska vara en allvarlig händelse, inte enbart att fisket slår fel ett år.

I övrigt gäller i princip samma bestämmelser som för jordbruks­arrende.
Lag (1957:390) om fiskearrenden

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!