Juridik / Samboavtal

Samboavtal – vad innebär det?

Faktagranskad artikel

Ett samboavtal innebär att samborna avtalar bort bodelningsreglerna i sambolagen. Samboavtalet går ut på att man vid separation och dödsfall inte ska göra någon bodelning av det gemensamma bohaget och bostaden. 

Publicerad: 2022-03-12
Ett samboavtal omfattar antingen all egendom...

Ett samboavtal kan innebära att all egendom undantas från bodelning. Effekten blir helt enkelt att den sambo som äger respektive tillgång behåller sina saker vid en bodelning. Saker som ägs med samäganderätt delas.

Exempel:
Lena och Peter är sambor. De skriver ett samboavtal som innebär att reglerna om bodelning i sambolagen inte ska gälla mellan dem. Lena köper en­ ­villa där paret bosätter sig. Några
år ­senare flyttar dock Peter därifrån. På ­grund av Lenas och Peters samboavtal ska de inte bodela det gemensamma bohaget och bostaden. Lena får därför behålla sin villa utan att behöva lösa ut Peter.

...eller bara viss egendom

Samborna kan också avtala om att bara viss egendom ska undantas från bodelningen. Avtalet kan innebära att en viss specifik tillgång, exempelvis en tavla eller bostaden, ska undantas från bodelningen. Vid en bodelning ska samborna dela på all samboegendom utom den egendom som är undantagen från bodelning enligt samboavtalet.

Exempel: 
Jesper och Sabine är sambor. Sabine som är konstintresserad köper en dyr tavla. Vid en bodelning ska tavlan normalt ingå eftersom den är avsedd för det ­gemensamma hemmet. Sabine och Jesper kommer dock överens i ett sambo­avtal att tavlan inte ska ingå i en bodelning. Detta innebär att ­samborna ska dela på den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget förutom tavlan.

Formkrav

Ett samboavtal ska vara skriftligt. Avtalet ska undertecknas av båda samborna, men det behöver inte vara bevittnat. Är någon av samborna underårig eller om avtalet avser egendom som till någon del om­fattas av förvaltarskap enligt föräldrabalken krävs förmyndarens eller förvaltarens skriftliga medgivande.

Det är bra om samboavtalet dateras. Skulle samborna skriva ett nytt samboavtal gäller det senast upprättade. Samboavtalet bör finnas i två exemplar så att samborna får var sitt exemplar.

I Stora Mallpaketet ingår en lättanvänd mall för dig som behöver upprätta en samboavtal.

Upphävande och ändringar

Samborna kan upphäva eller ändra ett samboavtal. Detta gör de genom att skriva ett nytt avtal. Samborna måste vara överens om detta. Ingen av samborna kan ensidigt upphäva eller ändra sambo­avtalet.

Avtalet kan ingås före eller under samlevnaden. Avtalet kan också träffas efter det att samboförhållandet har upplösts. Samboavtal mellan sambor kan inte regist­reras.

Det förekommer att sambor har avtal som skrevs innan sambolagen kom. Dessa avtal kan mycket väl gälla vid en bodelning även nu när sambolagen gäller.

Ogiltiga föreskrifter

Det är samborna som bestämmer vad samboavtalet ska innebära. Ett samboavtal kan dock inte innehålla vilka bestämmelser som helst. Det är inte möjligt att genom ett samboavtal

  • avtala att äktenskapsbalken ska gälla fullt ut
  • upphäva tvingande bestämmelser i sambolagen, exempelvis övertaganderegeln för bostäder
  • dra in annat än samboegendom i bodelningen.

Om samborna drar in ytterligare egendom i bodelningen kan det ses som en gåva. Om sambon övertar skulder i samband med övertagandet av egendomen, som inte får räknas in i bodelningen eller lämnar någon form av likvid som motprestation, räknas överlåtelsen som ett köp.

Exempel:
Eva och Jens som är sambor upprättar ett samboavtal. Enligt avtalet ska Jens andel i familjeföretaget ingå i en eventuell kommande bodelning.

Detta är dock inte tillåtet att avtala om eftersom Jens andel i företaget inte är gemensam bostad eller bohag. Avtalet går alltså ut på att dra in tillgångar i bodelningen istället för att hålla bostad eller bohag utanför delningen. Det är därför möjligt att avtalet kan komma att ses som en gåva från Jens till Eva.

Ett avtal om att reglerna i äktenskapsbalken ska tillämpas vid bodelningen mellan sambor gäller förmodligen inte. Man kan alltså inte avtala om att alla tillgångar som samborna har ska ingå i bodelningen. Samborna måste gifta sig om de vill behandlas som makar. Detta framgår av ett rättsfall från HD (NJA 1985 s 172).

Samborna får komma överens i samboavtalet att den gemensamma bostaden inte ska ingå i en bodelning mellan dem. Detta gäller oavsett vilket slags bostad paret har – villa, hyres- eller bostadsrätt.

Övertaganderätt

Den sambo som bäst behöver bostaden har rätt att överta den även om bostaden inte ingår i bodelningen. Regeln är tvingande. En ­klausul i ett samboavtal är ogiltig om den inskränker denna rätt.

Det krävs dock att den sambo som inte äger bostaden har bäst behov av bostaden och att ett övertagande är rimligt även med hänsyn till övriga omständigheter. En sambo som har vårdnad om barn anses normalt ha bäst behov av bostaden. Har båda vårdnad om barn får domstolen gå efter andra faktorer.

Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans får sambon överta bostaden endast om han eller hon har synnerliga skäl för övertagandet. Bestämmelsen gäller endast bostäder i hyresrätt eller bostadsrätt.

Vad händer då i de fall paret har gjort upp i ett samboavtal att en lägenhet inte ska omfattas av bodelningsreglerna i sambolagen? Om en bostadsrätt har köpts för att användas som sambornas gemensamma hem ingår värdet av den normalt i bodelningen.

Regel som inte är tvingande

Bodelningsregeln innebär att den som har störst behov av bostadsrätten ska få den på sin lott. När bostaden ingår i bodelningen finns inga krav på att den sambo som inte äger bostaden måste ha vård­naden om parets gemensamma barn för att han eller hon ska få bostaden på sin lott. Det räcker med att sambon behöver bostaden bäst och att denna lösning är rimlig med hänsyn till övriga omständigheter. Denna regel är inte tvingande. Avtalet får alltså innebära att bostadsrätten inte ska ingå i bodelningen.

Det är endast regeln att en sambo kan ha rätt att överta en bostad som inte ingår i bodelningen som är tvingande. Samboavtalet är därför endast ogiltigt i de fall paret har sin gemensamma bostad i en bostads- eller hyresrätt och avtalet hindrar en sambo som har vård­naden om ett gemensamt barn att mot ersättning överta bostaden. Samboavtal som innebär att sambornas bostadsrätt inte ska ingå i bodelningen får effekten att en bostadsrätts värde hålls utanför bodel­ningen och att det ställs större krav för att den som inte äger bostadsrätten ska få överta den.

Exempel: 
Pål köpte en bostadsrätt för att han och Mia skulle bo där. Pål och Mia ­bestämmer i ett samboavtal att lägenheten inte ska ingå i en bodelning. Över­enskommelsen strider inte mot någon tvingande regel. Mia har trots samboavtalet rätt att överta lägenheten. Men då krävs i prak­tiken att hon har vårdnaden om ett gemensamt barn. Hon måste dessutom betala ersättning till Pål för att få överta lägenheten. Om domstolen ger Mia rätt att överta bostaden innebär avtalet endast att lägenhetens ­värde hålls utanför bodelningen.

Orimliga avtal

Om en sambo anser att en klausul i ett samboavtal är orimlig, kan denne kräva att det ska jämkas. Om det inte går att jämka villkoret, kan domstolen bestämma att villkoret inte ska gälla överhuvud­taget. Då gäller resten av samboavtalet, utom just det bortjämkade villkoret. Är villkoret så viktigt att avtalet förlorar sitt värde om det ­jämkas eller inte finns med kan hela samboavtalet förklaras ogiltigt eller jämkas.

En jämkning av sambo­avtalet innebär att egendom som är undan­tagen från bodelning enligt samboavtalet ska behandlas som sambo­egendom i bodelningen.

Ett avtalsvillkor kan vara orimligt för att det är en viss typ av ­villkor eller på grund av förhållandena i det enskilda fallet. Vid en bedömning av om ett villkor är orimligt tar domstolen hänsyn till både förhållandena vid avtalets tillkomst och sådant som inträffat senare.

Ett bodelningsavtal skulle kunna vara orimligt om den ena sambon övertalar den andra att skriva under ett orättvist samboavtal genom någon form av illojal förhandlingsteknik. Det kan t ex vara att ena sambon lockar den andra att skriva under samboavtalet med löftet att denne inte kommer att kräva vårdnaden om barnen vid en separation.

En annan omständighet som kan leda till jämkning är att det gått så lång tid från det att samboavtalet skrevs till att det ska tillämpas. Det kan ha hänt en hel del saker under tiden, t ex att ena sambon gjort ett aktieklipp, fått ett stort arv eller vunnit miljoner på lotto.

Faktagranskat innehåll du kan lita på

Den här artikeln är skriven och faktagranskad av medarbetare på Björn Lundén med lång erfarenhet av det aktuella ämnet.

Björn Lundén är ett kunskaps- och programvaruföretag som startades redan 1987 och som sedan dess förenklat företagarnas vardag genom smarta och lättanvända lösningar inom främst redovisning, lön och skatt.

Varsågod att ta del av vår samlade företagskunskap!